اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب درآثارعلمی پیروی می نماید»

اصول اخلاقی نشریه

 1. مسئولیت نویسندگان
 • مقاله باید دارای اصالت بوده و اثر نویسندگان مقاله باشد.
 • نویسندگان باید فرم های تعارض منافع و تعهد نامه را تکمیل نموده و به صورت فیزیکی امضاء نمایند.
 • این نشریه، معیارهایی مانند ارتباط موضوعی و محتوایی و اعتبار علمی مقاله را مد نظر قرار می دهد.
 • نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی و بدون مستند در مقاله خود داشته باشند.
 • نویسندگان باید مقاله خود را مطابق استانداردهای مقاله نویسی و شیوه نامه نگارش مجله از طریق ارجاع دهی و استناد صحیح به منابع و مراجع، تنظیم کنند.
 • نویسندگان باید از هرگونه نظرات متعصبانه، سلیقه ای، نژادی و ... که حقوق دیگران را تضعیف کند بپرهیزند.
 • نویسندگان باید از ترجمه نادرست آثار دیگران پرهیز کنند.
 • در تحقیقات میدانی در صورت نیاز از نویسندگان خواسته می شود داده هایی مانند مصاحبه، پرسشنامه و ... که در گردآوری اطلاعات مقاله به آن استناد شده را ارائه دهند.
 • مقاله نباید به طور همزمان به چند نشریه ارسال و یا در چند نشریه چاپ شود.
 • مقاله نباید قبلا در هیچ مجله و یا همایش و کنفرانسی چاپ شده باشد.
 • در مقاله لازم است نویسنده مسئول مقاله به صراحت مشخص گردد؛ نویسنده مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی و تدوین مقاله بیشترین سهم را داشته باشد و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله نقش داشته اند. ضمناً نویسنده مسئول باید با سایر نویسندگان در مورد اسامی نهایی نویسندگان به توافق رسیده باشد.
 • در صورت وجود، نویسندگان باید پشتیبانی مالی مقاله خود را معرفی کنند.
 • درج اطلاعات نادرست ناشی از بی دقتی و خطا، متوجه نویسندگان است که باید نسبت به رفع آن در هر مرحله از داوری، پذیرش، چاپ و انتشار، اقدام نمایند.
 • در صورت بازپسگیری مقاله توسط نویسندگان در حین داوری یا پس از داوری و پذیرش مقاله، طبق مقررات با آن برخورد خواهد شد.
 • اضافه یا کم کردن یا اعمال هرگونه تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان بعد از ارسال به مجله، تعارض درمنافع محسوب شده و لذا باید موارد زیر انجام شود:

الف. ارائه درخواست کتبی به ایمیل مجله

ب. توضیح دلیل حذف/اضافه کردن نویسنده جدید در نامه درخواست

ج. موافقت نویسندگان با حذف/اضافه نویسنده جدید و امضای فیزیکی همه نویسندگان در پایین نامه درخواست

د. بررسی نامه درخواست در هیأت تحریریه

و. تکمیل دوباره فرم تعهدنامه و تعارض منافع با نویسندگان جدید

 1. مسئولیت داوران
 • داوران وظیفه دارند که محرمانه بودن تمام اطلاعات مقاله را رعایت کنند.
 • داوران باید در ارزیابی مقاله، بی طرفی کامل خود را حفظ کنند.
 • داوران باید نظرات خود را به صورت مکتوب و همچنین ارائه امتیاز به مقاله، بیان کنند.
 • در صورت مشاهده پژوهش مشابه، داوران باید به سردبیر اطلاع دهند.
 • داوران موظف هستند که در صورت مشاهده نظرات متعصبانه، سلیقه ای، نژادی و ... در متن مقاله که حقوق دیگران را تضعیف کند، به سردبیر مجله اطلاع دهند.
 • در صورت تضاد منافع بین داوران و نویسندگان، داوران باید از ارزیابی آن مقاله خود داری کنند.
 • داوران در بررسی کیفی مقالات، باید هیأت تحریریه مجله را یاری دهند.
 • داوران باید طبق زمان مشخص شده، ارزیابی مقاله را انجام دهند و در صورت عدم فرصت یا عدم توانایی ارزیابی به هر دلیل، اطلاع دهند.
 • داوری مقاله باید طبق قواعد ارزیابی و با دلایل و مستندات علمی انجام پذیرد.
 1. مسئولیت هیأت تحریریه
 • سردبیر می تواند مقالات را به دلیل عدم نوآوری، مقاله مشابه و یا ضعیف بودن مقاله مردود اعلام کند.
 • سردبیران باید بر کیفیت و محتوای مقالات و همچنین بر مسیر علمی مجله و مطابقت با حوزه های تخصصی مجله نظارت کنند.
 • سردبیران باید در حفظ ناشناس بودن داوران و نویسندگان تلاش نمایند.
 • در هنگام مشاهده هر گونه سرقت علمی، بی اخلاقی و سوء رفتار و ... در هر مرحله ای از فرآیند پذیرش و چاپ، می توانند مقاله را مردود اعلام کنند.
 • سردبیران باید در ارائه نظرات خود، اصل بی طرفی را رعایت کنند.
 • سردبیران باید از هرگونه تضاد منابع بین کارکنان، داوران و نویسندگان و اعضای هیأت تحریریه جلوگیری کنند.
 • پس از انجام تصمیم در پذیرش یا رد مقاله توسط داوران، نباید تصمیم خود را پس گیرند مگر با ارائه دلایل منطقی
 • سردبیران باید از آزادی بیان و استقلال مجله و مقالات حمایت کنند.
 1. سرقت علمی و ادبی
 • دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی وابسته به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دستورالعمل کمیته اخلاق در نشر (COPE) پیروی می کند.
 • در دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی، سرقت علمی و استفاده از تحقیقات دیگران بدون ارائه منبع را دزدی علمی و جرم دانسته و برخود لازم می داند که در تمامی مراحل دریافت، ارزیابی، پذیرش و انتشار مقاله، با آن برخورد قانونی صورت گیرد.
 • سرقت علمی شامل موارد زیر است:

الف. نقل مطلب از منابع دیگر بدون ارجاع دهی صحیح و ارائه سند

ب. بیان مطالب دیگران در متن و یا نتایج پژوهش، به گونه ای که القاء کننده اصیل بودن مقاله باشد

ج. گرفتن ایده از منابع دیگران به گونه که شیوه نویسنده اصلی همچنان محسوس باشد.

د. بازگردانی مطالب دیگران به زبان و نثر خود بدون ارجاع دهی

و. استفاده از آمارها، تصاویر، نمودارها بدون ارجاع به منبع اصلی

هـ. انتشار یک مقاله واحد در چند مجله علمی

ی. ثبت مقاله فرد دیگر به نام خود

 1. برخورد قانونی با سرقت علمی:
 • اعلام به نویسنده در مرحله اول و در صورت عدم اصلاح، مردود شدن مقاله در هر مرحله از چاپ و انتشار
 • ارسال نامه رسمی به وزارت عتف، پایگاه های نمایه شده و همچنین موسسه مورد استفاده نویسنده، به منظور عدم استفاده از امتیاز چاپ مقاله

نکته: دوفصنامه مطالعات تفسیر تطبیقی از سامانه مشابهت یاب سمیم نور جهت بررسی همانندی در مقالات استفاده می کند.

نکته: در صد مشابهت مورد پذیرش مجله نهایتا 15 درصد است.