نام و نام خانوادگی تحصیلات شناسه پژوهشگر  وابستگی سازمانی
آزاددل، عادل زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
اخوان مقدم، زهره علوم قرآن و حدیث  Publons ORCID  دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
اسلامی، اسماعیل زبان و ادبیات عربی   ORCID استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران،
اسماعیل زاده، حسن زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اسماعیلی، سجاد زبان و ادبیات عربی  Publons   دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
اقبالی، مسعود علوم قرآن و حدیث     استادیار گروه علوم قرآن وتفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
امانی، رضا زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
امیدوار، احمد زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خمین
امینی، نوروز علوم قرآن و حدیث     استادیارعلوم قرآن وحدیث دانشگاه گیلان رشت
بابازاده اقدم، عسگر زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
باقرزاده، نسرین زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان
پروینی، خلیل زبان و ادبیات عربی Scopus ORCID استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران
تک تبار فیروزجائی، حسین زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم؛ قم
جهان بخت لیلی، امید زبان و ادبیات عربی     استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان
جوانرودی، مصطفی زبان و ادبیات عربی   ORCID استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه پیام نور
حاجی اکبری، فاطمه زبان و ادبیات عربی   ORCID استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر ، بجنورد . ایران
حسینی، علیرضا زبان و ادبیات عربی     استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
خانی کلقای، حسین زبان و ادبیات عربی   ORCID استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
خانی مقدم، مهیار علوم قرآن و حدیث   ORCID استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت ایران
داوری دولت آبادی، مهدی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
راستگو، کبری زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد- ایران
رنجبر، جواد زبان و ادبیات عربی   ORCID استادیار زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
روحی برندق، کاوس علوم قرآن و حدیث Scopus ORCID دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
روشن چسلی، محمدمهدی زبان و ادبیات عربی     استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور استان گلستان
سبحانی یامچی، محمد علوم قرآن و حدیث   ORCID دانشیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سلیمی، سیده فاطمه زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آمل
سمتی، محمد مهدی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان‌ و ادبیات عربی دانشگاه یزد
شاهنده، آمنه علوم قرآن و حدیث   ORCID دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور
شفائی، مهدی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان
شهبازی، علی اصغر زبان و ادبیات عربی  Publons   استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
صادقی مزیدی، مجید زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
صیادانی، علی زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
طالبی قره قشلاقی، جمال زبان و ادبیات عربی     دانشیار گروه زبان عربی دانشگاه فرهنگیان
عبداللهی عابد، صمد علوم قرآن و حدیث     دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
غیبی، عبدالاحد زبان و ادبیات عربی   ORCID استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
فارسی مدان، علی حقوق و فقه; علوم قرآن و حدیث ORCID استادیار گروه حقوق و فقه مقارن دانشگاه ادیان و مذاهب
قنبرپور، معصومه معارف اسلامی   ORCID استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
کارخانه، جواد زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ملایر
گرجامی، جواد زبان و ادبیات عربی     دانشیار زبان عربی دانشگاه محقق اردبیلی
گیتی، شهریار زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
محمدی، مهدی زبان و ادبیات فارسی     استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
محمدی مزرعه شاهی، مجتبی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، میبد
مقدم متقی، امیر زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ایران.
نامداری، ابراهیم زبان و ادبیات عربی     دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی
نظری، علی رضا زبان و ادبیات عربی     دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
نعمتی، فاروق زبان و ادبیات عربی   ORCID دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران
هادیلو، بهمن زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه
یوسفی تازه کندی، عباس علوم قرآن و حدیث     استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- مراغه