نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عادل آزاددل زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
زهره اخوان مقدم علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
اسماعیل اسلامی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران،
حسن اسماعیل زاده زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سجاد اسماعیلی زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
مسعود اقبالی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن وتفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
روح الله اکبری علوم قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
منصور اکبری علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فرهنگیان
رضا امانی زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ایوب امرائی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)
احمد امیدوار زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خمین
نوروز امینی علوم قرآن و حدیث استادیارعلوم قرآن وحدیث دانشگاه گیلان رشت
عسگر بابازاده اقدم زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
نسرین باقرزاده زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان
مسعود باوان پوری زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
خلیل پروینی زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین تک تبار فیروزجائی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم؛ قم
امید جهان بخت لیلی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان
مصطفی جوانرودی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه پیام نور
حسین چراغی وش زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
فاطمه حاجی اکبری زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر ، بجنورد . ایران
علی حاجی خانی علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا حسینی زبان و ادبیات عربی استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
حسین خانی کلقای زبان و ادبیات عربی استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
مهیار خانی مقدم علوم قرآن و حدیث استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت ایران
مهدی داوری دولت آبادی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
فاطمه دست رنج دانشیار دانشگاه اراک
محسن دیمه کار گراب علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کبری راستگو زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد- ایران
سید مهدی رحمتی زبان و ادبیات عربی استادیار و عضو هیأت علمی‌ گروه الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس،ایران
ثریا رحیمی زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس
جواد رنجبر زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کاوس روحی برندق علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدمهدی روشن چسلی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور استان گلستان
الهام زرین کلاه علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران
صدیقه زودرنج زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتضی سازجینی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد سبحانی یامچی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سیده فاطمه سلیمی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آمل
محمد مهدی سمتی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان‌ و ادبیات عربی دانشگاه یزد
الهه شاه پسند علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
آمنه شاهنده علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور
مهدی شفائی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان
شهلا شکیبایی فر زبان و ادبیات عربی استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور
علی اصغر شهبازی زبان و ادبیات عربی استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجید صادقی مزیدی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
علی صیادانی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
جمال طالبی قره قشلاقی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان عربی دانشگاه فرهنگیان
طاهره سادات طباطبایی امین علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
صمد عبداللهی عابد علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
عبدالاحد غیبی زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
علی فارسی مدان حقوق و فقه، علوم قرآن و حدیث استادیار گروه حقوق و فقه مقارن دانشگاه ادیان و مذاهب
مرتضی قائمی زبان و ادبیات عربی هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا- همدان
معصومه قنبرپور معارف اسلامی استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
جواد کارخانه زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ملایر
وفادار کشاورزی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
جواد گرجامی زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان عربی دانشگاه محقق اردبیلی
شهریار گیتی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
مهدی محمدی زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
حسین محمدیان زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور
مجتبی محمدی مزرعه شاهی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، میبد
امیر مقدم متقی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ایران.
ابراهیم نامداری زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی
زهره نریمانی نویسنده مسئول،گروه تفسیرو علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،قم، ایران
منوچهر نصیرپور زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
روح اله نصیری زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان.
مریم نظربیگی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی
علی رضا نظری زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
فاروق نعمتی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران
بهمن هادیلو زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه
شهریار همتی دانشیارزبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
عباس یوسفی تازه کندی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- مراغه