در باره نشریه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم:

کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی خوی)

شبای چاپی: 2645-5714

شاپای الکترونیکی:2676-6035

قابل دسترسی: style.quran.ac.ir

درصد پذیرش مقالات:30

نوبت چاپ: دو فصلنامه

زبان مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: زبان و ادبیات عرب علوم قرآن حدیث

نوع مجله:علمی-پژوهشی

دسترسی آزاد به متن مقالات :بله

نوع داوری: داوری بسته حداکثر 30 روزه

ایمیل مجله:khoy.journal@gmail.com

ایمیل پشتیبان:quranikhoy@gmail.com