مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (SSHQ) - درباره نشریه