شماره‌های پیشین نشریه

جهت دریافت پوستر همایش در سایز اصلی اینجا کلیک کنید.جهت ارسال مقاله به همایش پس از ثبت نام در سایت انتخاب نوع مقاله :مقاله جهت اولین همایش مطالعات سبک شناختی قرآن کریم را طبق تصویر زیر انتخاب کنید .

حسب تصمیم هیات علمی و اجرایی همایش ارائه گواهی پذیرش برای مقالات منوط به پرداخت 800.000 ریال برای هر مقاله می باشد.

هزینه به شماره کارت: 6037997232454684 بانک ملی بنام عسگر بابازاده اقدم واریز و رسید پرداخت به آدرس ایمیل:babazadeh.askar@gmail.com ارسال گردد. 

مقالات ارسالی به نشریه با سامانه مشابه یاب متون سمیم نور بررسی می گردد

شماره جاری: دوره 2، سوم - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-124 (پاییز و زمستان) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-5714
شاپا الکترونیکی
2676-6035

بانک ها و نمایه نامه ها