شماره‌های پیشین نشریه

دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

 


نشریه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم ؛ اولین نشریه تخصصی تک محور با حوزه زبان شناختی قرآن کریم که از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی خوی)با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد منتشر می شود .

 هیچ هزینه ای از نویسندگان محترم جهت داوری و انتشار دریافت نمی شود، و دست اندرکاران این مجله با حمایت های مادی و معنوی صاحب نظران رشته زبان و ادبیات عربی و علوم قرآن و حدیث و مسئولین محترم رده بالای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،به جد در پی آنند که این نشریه را در اسرع وقت مطابق با معیارهای آکادمیک و قانونی وزارت علوم و تحقیقات قرارداده و آن را به جایگاه مطلوب و واقعی خود ارتقاء دهند.هیات تحریریه این نشریه صادقانه و با آغوش باز  از انتقادات ، پیشنهادات و نظرات کلیه صاحب نظران ، نویسندگان و پژوهشگران عرصه قرآنی چه در ارائه مقاله و چه در بهبود کیفیت امور نشریه استقبال می نماید و نیز هرگونه مقاله ای که یک سوی آن سبک شناختی و سوی دیگرش متن قرآن باشد استقبال می کند و متعهد می شود در بازه زمانی حداکثر 30 روزه نتیجه نهایی مقاله را به اطلاع نویسنده (گان) محترم برساند .جهت هر گونه سوال و امور مرتبط با نشریه می توانید با آدرس askar.babazadeh@gmail.com در ارتباط باشید.

 والله وراء القصد و علیه التکلان

عسگر بابازاده اقدم مدیر مسئول نشریه    

 


 

مقالات ارسالی به نشریه با سامانه مشابه یاب متون سمیم نور بررسی می گردد

شماره جاری: دوره 2، دوم - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-126 (بهار و تابستان) 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها