شماره‌های پیشین نشریه

دوفصلنامه علمی- تخصصی
 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

 


 سخن سردبیر 

 مجله مطالعات سبک شناختی قرآن کریم،نشریه ای است میان رشته ای که با محوریت قرآن کریم و زبان عربی ،دانشهای تفسیر،زبان شناختی،نقد ادبی و علوم بلاغی را به هم پیوند می زند هدف از انتشار این نشریه کمک به فهم معاصر ونوین از زبان وحی،کمک به شناخت معاصراز اعجاز قرآن،پاسخگوی به شبهات جدید در حوزه وحی و شبهات مربوط به عدم انتساب کلام و زبان وحی به خداوند وغیره می  باشد،بنابراین نشریه از مقالاتی که محصول مطالعات شخصی پژوهشگران و استادان یا مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد استقبال می کند، به طورمشخص،محورها و قلمروهای پذیرش مقالات در مجله عبارتند از

 • - مطالعات علمی و روش مند در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم
 • - نقد و بررسی دیدگاه قدما و معاصرین در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم
 • - مطالعات علمی و روش مند در حوزه سبک شناختی سوره های قرآن کریم
 • - مطالعات علمی و روش مند در حوزه قصه های قرآن کریم از منظر روایت شناسی نوین
 • - بررسی سبک شناسانه تفاسیر ادبی قرآن کریم
 • - بررسی رابطه قرآن کریم با علوم زبانی عربی و نقش آن در تطور این علوم 
 • - بررسی رابطه قرآن کریم با علوم بلاغی و نقش آن در تطور این علوم
 • - بررسی رابطه قرآن کریم با نقد ادبی و مکاتبات نقدی معاصر
 • - بررسی رابطه زبان قرآن کریم با لهجه های عامیانه قدیم و جدید
 • - بررسی رابطه زبان قرآن کریم با زبان عربی فصیح قدیم و جدید
 • - بررسی علمی و سبک شناختی قرانت های مختلف قرآن
 • - بررسی علمی و روش مند (مبتنی برنظرات زبان شناسی)در حوزه واژگان قرآن
 • - بررسی علمی و روش مند تاثیر سبک بیانی قرآن کریم در ادبیات و ادبیات ملل اسلامی
 • - بررسی تطبیقی سبک بیانی قرآن کریم و عهدین
 • - بررسی روش مند وعلمی سبک بیانی قرآن کریم و بیان نقش آن در پاسخگویی به شبهات معاصر در حوزه وحی
 • - بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سیک بیانی قرآن کریم با سخنان پیامبر اکرم و اهل بیت (علیه السلام)
 • - بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سبک بیانی ادبای بزرگ عرب
 • - بررسی چیستی ، چرایی و چگونگی تاسیس نقد ادبی اسلامی با تکیه بر متن شاهکار قرآن
 • - آسیب شناسی نظریات نقدی معاصر در پرتو متن قرآن و سایر موضوعاتی که به طور علمی و روش مند متن و زبان قرآن را سبک شناختی می کند مورد پذیرش در مجله خواهد بود

 خلیل پروینی

 


 

مقالات ارسالی به نشریه با سامانه مشابه یاب متون سمیم نور بررسی می گردد

شماره جاری: دوره 2، دوم - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-126 (بهار و تابستان) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-5714
شاپا الکترونیکی
2676-6035

بانک ها و نمایه نامه ها