اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

  1. مطالعات علمی و روشمند در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم
  2. مطالعات علمی و روشمند در حوزه سبک شناسی سوره های قرآن کریم
  3. بررسی زبان ادبی تفسیری قرآن کریم
  4. روشمند سازی حوزه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم