مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (SSHQ) - اهداف و چشم انداز