مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (SSHQ) - فرایند پذیرش مقالات