فرایند پذیرش مقالات

 

نحوة بررسی مقاله­:

 

- مقاله­ های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی که با خط مشی مجله مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.

 

- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می­گردد. پس از وصول دیدگاه­های داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می­گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله برای چاپ پذیرفته می­شود.

 

- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله ­ها آزاد است.

 

- مقاله باید دارای شرایط بند دوم (شرایط علمی) باشد و بر اساس بند چهارم (شرایط نگارش مقاله) تنظیم گردد و از طریق ایمیلkhoy.journal@gmail.com ارسال گردد.

- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نیز در مقاله ذکر شود.

- نویسنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد و تا زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة «مطالعات سبک شناختی  قرآن کریم» مشخص نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.

- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.