فرایند پذیرش مقالات

 

نمودار فرآیند پذیرش مقاله

 

روند پذیرش مقاله