نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی ، دانشکده علوم قرآنی خوی

2 استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

1022034/sshq.2020.218905.1017

چکیده

تحلیل دلالت‌های آوایی از جمله سطوح دانش سبک شناسی است که با عنوان سطح آوایی اولین سطح از بررسی هر زبان را به خود اختصاص می‌دهد. این جنبه از سبک شناسی ارزش اندیشه و احساسات بیانی اثر را مشخص می‌سازد و با تداوم این کار میتوان به سبک گوینده دست یافت.
گفتار حاضر بر آن است تا آیات موضوعی و لفظی بهشت و جهنم را از حیث دلالت آوایی فواصل آن ها مورد تحلیل قرار دهد و به این موضوع بپردازد که حروف مختلف در فواصل آیات بهشت و جهنم چه کارکردهایی دارند و دلالت های آوایی آن ها تا چه اندازه با مفاهیم بهشت و جهنم تناسب دارد.
این تحقیق با روش تحلیلی_توصیفی، فواصل مختوم به حروف نون، میم، الف مدی، راء، دال و هاء را در آیات بهشت و جهنم بررسی می‌نماید. دلالت های آوایی حروف مذکور در آیات بهشتی به ترتیب بر روشنی، صمیمیت، عظمت رحمت خدا، لطافت و استقرار نعمت‌ها و ابهام در ماهیت بهشت و در آیات جهنم به اضطراب، مجموع عذاب-های سخت، اهتزاز، تکرار شراره‌های آتش، شدت عذاب‌ها و ابهام در ماهیت جهنم اختصاص دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of phonetic meanings between heaven and hell

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Firourghi 1
  • Hossein Khani Kalqa 2

1 Master student of Quranic sciences, Khoy Faculty of Quranic Sciences

2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and Education

چکیده [English]

The analysis of phonetic meanings is one of the levels of stylistic knowledge that is called the phonetic level, and is taken as the first level of study of any language. This aspect of stylistics determines the value of thought and expressive feelings of the work, and by continuing this work, the style of the narrator can be achieved. 
The present study intends to analyze the thematic and verbal verses of heaven and hell in terms of the phonetic meanings and to deal with the issue of what functions the different letters have in the distances of the verses of heaven and hell and to what extent do their phonetic meanings fit into the concepts of heaven and hell. 
This descriptive-analytical study examines the distances ending in the letters Nun, Meem, Alef Madi, Ra, Dal and Ha in the verses of heaven and hell. The phonetic implications of the letters mentioned in verses Paradise are on the clarity, intimacy, the greatness of God's mercy, gentleness, and establishment of blessings and ambiguity in the nature of heaven respectively and in the verses of Hell, it is dedicated to anxiety, the sum of severe punishments, trembling, repetition of flares of fire, the severity of torments, and the ambiguity in the nature of Hell.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: distance
  • phonetic implications (meanings)
  • the verses of heaven and hell