دوره و شماره: دوره 3، چهارم - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-200 
5. معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

صفحه 73-91

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی