دوره و شماره: دوره 3، شماره دوم - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-200 (سال دوم شماره دوم پیاپی4) 
5. معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

صفحه 73-91

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره سوم، شماره اول پیاپی پنجم، پاییز و زمستان 1398
سال دوم شماره دوم پیاپی4