معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

نوع مقاله : مقاله جهت اولین همایش مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عرب. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دانشگاه تهران، ایران

چکیده

واژگان بسیاری در قرآن کریم بر مفهوم پوشش دلالت دارند از جمله آن‌ها می‌توان به «سرابیل»، «جلابیب»، «قمیص»، «کسوة»، «عبقری»، «بطائن»، «زرابیّ»، «خُمر»، «لبوس»، «ثیاب»، «سابغ»، «مدثر»، «مزمل» و غیره اشاره کرد. این نوشتار، درصدد تبیین و بررسی واژگانی است که به نوعی با پوشش و پوشیدنی‌های انسان مرتبط هستند و در قرآن کریم مطرح شده‌اند. پژوهش حاضر برای تبیین آیات مورد نظر از نظریه معناشناسی بهره جسته و در جهت کشف ارتباط بین مفاهیم درون متن از دیدگاه مفسران و اهل لغت نیز بهره جسته است. روش انجام این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و گردآوری اطلاعات در آن به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است. نگارندگان در این جستار برآنند تا واژگان دال بر پوشش که تعدادشان در قرآن کریم به 26 کلمه می‌رسد را، در دو دسته پوشش‌های مادی و غیرمادی تقسیم‌بندی نموده و از نظر معناشناسی روابط میان این واژگان با یکدیگر و حوزه‌های معنایی آن‌ها را استخراج و تحلیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of Quranic Wearables

چکیده [English]

 Many words in the Holy Quran refers to the wearing concept, including "Sarabil", "Jalabib", "Qamis", "Kaswa", "Abqari", "Batain", "Zarabi", "Khomor", "Labus", "Thiab", "Sabegh", "Muddaththir", "Muzmal" and so on. This article seeks to explain and study the words that are somehow related to human clothing and wearables which have been mentioned in the Holy Quran. The present study has used semantic theory to explain the verses and to discover the relationship between the concepts within the text from the perspective of commentators and lexicographers. The research method is descriptive-analytical and data collection has been done in the form of documentary and library. In this article, the authors try to divide the words referring to the cover, which has a number of 26 words in the Holy Quran, into two categories of material and immaterial covers, and also try to extract and analyze the relations between these words with each other and their domains semantically.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Holy Quran
  • Semantic
  • cover
  • Wearable