نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه پیام نور البرز

2 استادیار مدعو دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه لرستان

1022034/sshq.2020.122878

چکیده

قرآن کریم به جهت ویژگی‌های طبیعی خود، از جمله فصاحت و بلاغت بی‌مانند، سبک و اسلوب ویژه، دلنشینی معانی و مفاهیم و کاربرد دقیق کلمات در قالب‌های گوناگون جزء منسجم‌ترین و کامل‌ترین متن و کلام به شمار می‌آید که متشکل از واژگان بظاهر ساده و فصیح ولی دارای بار معنایی ژرف و اهداف نهفته و هدفمند است. هر یک از کلمات و آیات قرآن کریم بمنظور هدف خاصی درکنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. مدح و ذم یکی از ساختار های پرکاربرد زبان عربی است. این پژوهش در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی انواع و ساختار مختلف (مدح و ذم) به صورت نحوی و بلاغی در آیات قرآن کریم ب‌پردازد. تلاش این پژوهش، آشکار‌سازی دقیق بسیاری از تعبیرات بلاغی در غالب نحوی است که، (مدح و ذم) با تمام کابرد‌هایش در آن به کار رفته‌است. و در آخر مستندات قرآنی خود را همراه با دلایل بلاغی هر یک از آن‌ها مشخص می‌کند. حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که (مدح وذم) با وجود قرار گرفتن در ساختارهای نحوی متفاوت و با وجود ترجمه های متفاوت از آن از نظر بلاغت و معنا تنها افاده تفخیم و بزرگنمایی می‌کند و بهتر است که در ترجمه این افعال از واژه هایی که نشان دهنده‌ی کثرت هستند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the aesthetics of praise and condemnation in the verses of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Farhad Mohammadinejad 1
  • Ahmad Mohammadinejad Pashaki , 2
  • Najmeh Mahiae 3

1 Assistant Professor, Department of Education, Payame Noor Alborz University

2 Assistant Professor, Qom University

3 PhD student in Arabic Language and Literature, Lorestan University

چکیده [English]

Due to its natural features such as unparalleled eloquence and rhetoric, special style and style, pleasing meanings and concepts, and accurate use of words in various formats, the Holy Quran is one of the most coherent and complete texts and words consisting of seemingly simple and eloquent words. It has a deep semantic load and hidden and purposeful goals. Each of the words and verses of the Holy Quran have been put together for a specific purpose. Praise is one of the most widely used structures in the Arabic language. This research intends to use a descriptive-analytical method to examine different types and structures (praise and condemnation) in a syntactic and rhetorical way in the verses of the Holy Quran. The aim of this research is to accurately reveal many rhetorical expressions in the form of praise and condemnation with all its uses. Finally, it identifies its Qur'anic documents along with the rhetorical reasons for each of them. The result of this research shows that praise only expands and magnifies the expressions despite being in different syntactic structures and despite different translations of it in terms of rhetoric and meaning and It is better to use words that indicate plurality in translating these verbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • praise and condemnation
  • syntactic structure
  • aesthetic aspects