دوره و شماره: دوره 4، شماره دوم - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-190 (سال سوم شماره دوم پیاپی ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹) 
2. واکاوی سبک شناسانه سوره قلم

صفحه 23-37

عباس اقبالی؛ سعیده حسن شاهی


7. تحلیل سبک‌شناسی سوره نجم

صفحه 103-120

حسین مهتدی؛ زهرا رنجبر


شماره‌های پیشین نشریه

سال سوم شماره دوم پیاپی ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹