نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی میبد

2 دانشکده علوم قرآنی میبد

1022034/sshq.2020.119136

چکیده

قرآن کریم به عنوان یک متن مقدس وحیانی و بزرگترین معجزه‌ی الهی، از جنبه‌ی گوناگونی قابل تحلیل و بررسی است که می‌توان با به کارگیری دانش معناشناسی به بررسی ابعاد و جنبه‌های آن پرداخت. معناشناسی از روش‌های نوظهور در مطالعات قرآنی است که با مطالعه و بررسی علمی معنا، به استخراج معنای پنهان متن و اکتشاف لایه‌های معنایی واژه، می‌پردازد. یکی از راه‌هایی که امروزه جهت فهم معنای متون استفاده می‌شود، تکیه بر اصل روابط جانشینی و همنشینی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی بر این دارد که به منظور بهره‌گیری دقیق‌تر از فهم و ترجمه قرآن، معنای ساخت‌ها و کارکردهای مختلف شرب را در قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار دهد، و با روش معناشناسی ساختاری و بهره‌بردن از متون تفسیری و زبانی ساخت‌های مختلف نحوی و قرآنی واژه شرب را بشناسد و مفاهیم به دست آمده حاصل از هر یک از ساخت‌های شرب در قرآن کریم را براساس روابط همنشینی تحلیل و بررسی نماید. در این مقاله پس از واژه شناسی شرب، روابط همنشینی شرب با واژگانی همچون هیم، حمیم، طهور، هنیء و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Semantic Analysis of the word "Shorb" in the Qur'an based on Paradigmatic Relations

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mohammadi Mazrae Shahi 1
  • Mahdieh Sadat Tahami Sarbnani 2

1 Assistant Professor, University of Holy Quran Sciences and Education

2 Faculty of Quranic Sciences

چکیده [English]

The Holy Qur'an, as a sacred revelatory text and the greatest divine miracle, can be analyzed and studied from various aspects, which can be studied by applying the knowledge of semantics. Semantics is one of the emerging methods in Quranic studies that studies the scientific meaning of the text, extracts the hidden meaning of the text and explores the semantic layers of the word. One of the ways that is used today to understand the meanings of texts is to rely on the principle of syntagmatic and paradigmatic relations. Using descriptive-analytical method, the present study tries to discuss the meaning of different constructions and functions of the word ‘shorb’ (drink) in the Holy Quran in order to understand and translate it more accurately. It also tries to recognize the different syntactic and Qur'anic constructions of the word drink by the method of structural semantics and interpretive and linguistic texts, and to analyze and study the concepts derived from the constructions of drink in the Holy Qur'an based on paradigmatic relations. In this article, after the lexicology of the word ‘Shorb’ (drink), the paradigmatic relations of Shorb with words such as ‘Heim’, ‘Hamim’, ‘Tahoor’, ‘Haniyeh’, etc. have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Shorb
  • Semantic Analysis
  • Paradigmatic Relations