اولین همایش مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
جهت دریافت پوستر همایش در سایز اصلی اینجا کلیک کنید.جهت ارسال مقاله به همایش پس از ثبت نام در سایت انتخاب نوع مقاله :مقاله جهت اولین همایش مطالعات سبک شناختی قرآن کریم را طبق تصویر زیر انتخاب کنید .     حسب تصمیم هیات علمی و اجرایی همایش ارائه گواهی پذیرش برای مقالات منوط به پرداخت 800.000 ریال برای هر مقاله می باشد جهت دریافت گواهی مقاله پذیرفته شده واریز هزینه الزامی می باشد. هزینه به شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۱۴۰۶۵۸۷۰ بانک ملی بنام عسگر بابازاده اقدم واریز و رسید پرداخت به آدرس ایمیل:babazadeh.askar@gmail.com ارسال گردد.      

مطالعه بیشتر

اهم محورها و اهداف دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم به شرح ذیل اعلام می گردد:
 مطالعات علمی و روش مند در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم نقد و بررسی دیدگاه قدما و معاصرین در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم مطالعات علمی و روش مند در حوزه سبک شناختی سوره های قرآن کریم مطالعات علمی و روش مند در حوزه قصه های قرآن کریم از منظر روایت شناسی نوین بررسی سبک شناسانه تفاسیر ادبی قرآن کریم بررسی رابطه قرآن کریم با علوم زبانی عربی و نقش آن در تطور این علوم  بررسی رابطه قرآن کریم با علوم بلاغی و نقش آن در تطور این علوم بررسی رابطه قرآن کریم با نقد ادبی و مکاتبات نقدی معاصر بررسی رابطه زبان قرآن کریم با لهجه های عامیانه قدیم و جدید بررسی رابطه زبان ...

مطالعه بیشتر