اهم محورها و اهداف دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم به شرح ذیل اعلام می گردد:

 
 1.  مطالعات علمی و روش مند در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم

 2. نقد و بررسی دیدگاه قدما و معاصرین در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم

 3. مطالعات علمی و روش مند در حوزه سبک شناختی سوره های قرآن کریم

 4. مطالعات علمی و روش مند در حوزه قصه های قرآن کریم از منظر روایت شناسی نوین

 5. بررسی سبک شناسانه تفاسیر ادبی قرآن کریم

 6. بررسی رابطه قرآن کریم با علوم زبانی عربی و نقش آن در تطور این علوم 

 7. بررسی رابطه قرآن کریم با علوم بلاغی و نقش آن در تطور این علوم

 8. بررسی رابطه قرآن کریم با نقد ادبی و مکاتبات نقدی معاصر

 9. بررسی رابطه زبان قرآن کریم با لهجه های عامیانه قدیم و جدید

 10. بررسی رابطه زبان قرآن کریم با زبان عربی فصیح قدیم و جدید

 11. بررسی علمی و سبک شناختی قرانت های مختلف قرآن

 12. بررسی علمی و روش مند (مبتنی برنظرات زبان شناسی)در حوزه واژگان قرآن

 13. بررسی علمی و روش مند تاثیر سبک بیانی قرآن کریم در ادبیات و ادبیات ملل اسلامی

 14. بررسی تطبیقی سبک بیانی قرآن کریم و عهدین

 15. بررسی روش مند وعلمی سبک بیانی قرآن کریم و بیان نقش آن در پاسخگویی به شبهات معاصر در حوزه وحی

 16. بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سیک بیانی قرآن کریم با سخنان پیامبر اکرم و اهل بیت (علیه السلام)

 17. بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سبک بیانی ادبای بزرگ عرب

 18. بررسی چیستی ، چرایی و چگونگی تاسیس نقد ادبی اسلامی با تکیه بر متن شاهکار قرآن

 19. آسیب شناسی نظریات نقدی معاصر در پرتو متن قرآن و سایر موضوعاتی که به طور علمی و روش مند متن و زبان قرآن را سبک شناختی می کند