جهت دریافت پوستر همایش در سایز اصلی اینجا کلیک کنید.جهت ارسال مقاله به همایش پس از ثبت نام در سایت انتخاب نوع مقاله :مقاله جهت اولین همایش مطالعات سبک شناختی قرآن کریم را طبق تصویر زیر انتخاب کنید .

 

 

حسب تصمیم هیات علمی و اجرایی همایش ارائه گواهی پذیرش برای مقالات منوط به پرداخت 800.000 ریال برای هر مقاله می باشد جهت دریافت گواهی مقاله پذیرفته شده واریز هزینه الزامی می باشد.

هزینه به شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۱۴۰۶۵۸۷۰ بانک ملی بنام عسگر بابازاده اقدم واریز و رسید پرداخت به آدرس ایمیل:babazadeh.askar@gmail.com ارسال گردد.