1.  مطالعات علمی و روش مند در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم
 2. نقد و بررسی دیدگاه قدما و معاصرین در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم
 3. مطالعات علمی و روش مند در حوزه سبک شناختی سوره های قرآن کریم
 4. مطالعات علمی و روش مند در حوزه قصه های قرآن کریم از منظر روایت شناسی نوین
 5. بررسی سبک شناسانه تفاسیر ادبی قرآن کریم
 6. بررسی رابطه قرآن کریم با علوم زبانی عربی و نقش آن در تطور این علوم 
 7. بررسی رابطه قرآن کریم با علوم بلاغی و نقش آن در تطور این علوم
 8. بررسی رابطه قرآن کریم با نقد ادبی و مکاتبات نقدی معاصر
 9. بررسی رابطه زبان قرآن کریم با لهجه های عامیانه قدیم و جدید
 10. بررسی رابطه زبان قرآن کریم با زبان عربی فصیح قدیم و جدید
 11. بررسی علمی و سبک شناختی قرانت های مختلف قرآن
 12. بررسی علمی و روش مند (مبتنی بر نظرات زبان شناسی)در حوزه واژگان قرآن
 13. بررسی علمی و روش مند تاثیر سبک بیانی قرآن کریم در ادبیات و ادبیات ملل اسلامی
 14. بررسی تطبیقی سبک بیانی قرآن کریم و عهدین
 15. بررسی روش مند و علمی سبک بیانی قرآن کریم و بیان نقش آن در پاسخگویی به شبهات معاصر در حوزه وحی
 16. بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سخنان پیامبر اکرم و اهل بیت (علیه السلام)
 17. بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سبک بیانی ادبای بزرگ عرب
 18. بررسی چیستی ، چرایی و چگونگی تاسیس نقد ادبی اسلامی با تکیه بر متن شاهکار قرآن
 19. آسیب شناسی نظریات نقدی معاصر در پرتو متن قرآن و سایر موضوعاتی که به طور علمی و روش مند متن و زبان قرآن را سبک شناختی می کند