نام نام خانوادگی رشته تخصصی   شناسه پژوهشگر  وابستگی سازمانی
مصطفی جوانرودی زبان و ادبیات عربی   استادیار  گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه پیام نور
کبری راستگو زبان و ادبیات عربی   دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد- ایران
معصومه قنبرپور معارف اسلامی   ORCID استادیار  معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
امیر مقدم متقی زبان و ادبیات عربی   دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ایران.
جمال طالبی قره قشلاقی زبان و ادبیات عربی     دانشیار گروه زبان عربی دانشگاه فرهنگیان
حسین خانی کلقای زبان و ادبیات عربی   استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
نوروز امینی علوم قرآن و حدیث     استادیارعلوم قرآن وحدیث دانشگاه گیلان رشت
ابراهیم نامداری زبان و ادبیات عربی     دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی
مجید صادقی مزیدی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
عسگر بابازاده اقدم زبان و ادبیات عربی   دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
آمنه شاهنده علوم قرآن و حدیث   دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور
بهمن هادیلو زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه
طاهره سادات طباطبایی امین علوم قرآن و حدیث   استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
حسین تک تبار فیروزجائی زبان و ادبیات عربی   دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم؛ قم
فاطمه حاجی اکبری زبان و ادبیات عربی   استادیار گروه زبان و ادبیات عربی  دانشگاه کوثر ، بجنورد . ایران
علیرضا حسینی زبان و ادبیات عربی     استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
مهیار خانی مقدم علوم قرآن و حدیث   استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت ایران
عبدالاحد غیبی زبان و ادبیات عربی   استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
حسین محمدیان زبان و ادبیات فارسی     استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  نیشابور
علی فارسی مدان حقوق و فقه؛ علوم قرآن و حدیث   استادیار گروه حقوق و فقه مقارن دانشگاه ادیان و مذاهب
صمد عبداللهی عابد علوم قرآن و حدیث     دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
جواد کارخانه زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ملایر
مهدی داوری دولت آبادی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  قم
مهدی شفائی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان
محمد مهدی سمتی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان‌ و ادبیات عربی دانشگاه یزد
فاروق نعمتی زبان و ادبیات عربی   دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران
الهام زرین کلاه علوم قرآن و حدیث     استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران
نسرین باقرزاده زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی  دانشگاه فرهنگیان
مریم نظربیگی علوم قرآن و حدیث   عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی
سید مهدی رحمتی زبان و ادبیات عربی   استادیار گروه الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس،ایران
رضا امانی زبان و ادبیات عربی   دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
خلیل پروینی زبان و ادبیات عربی

Scopus

ORCID استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ایوب امرائی علوم قرآن و حدیث   عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)
اسماعیل اسلامی زبان و ادبیات عربی   استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران،
امید جهان بخت لیلی زبان و ادبیات عربی     استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان
حسین چراغی وش زبان و ادبیات عربی   استادیار دانشگاه بوعلی سینا
زهره اخوان مقدم علوم قرآن و حدیث Publons
 
دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
منصور اکبری علوم قرآن و حدیث     استاد دانشگاه فرهنگیان
مسعود اقبالی علوم قرآن و حدیث     استادیار گروه علوم قرآن وتفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فاطمه دست رنج       دانشیار دانشگاه اراک
شهریار همتی زبان و ادبیات عربی     دانشیارزبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی اسودی     دانشگاه خوارزمی
علی رضا نظری زبان و ادبیات عربی     دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
احمد امیدوار زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خمین
مرتضی قائمی زبان و ادبیات عربی   هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا- همدان
ثریا رحیمی زبان و ادبیات عربی     گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس
کاوس روحی برندق علوم قرآن و حدیث Scopus دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
جواد رنجبر زبان و ادبیات عربی   استادیار زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیده فاطمه سلیمی زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آمل
محمد سبحانی یامچی علوم قرآن و حدیث   دانشیار گروه علوم قرآن و  تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محسن دیمه کار گراب علوم قرآن و حدیث   دانشیار گروه تفسیر، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران.
حسن اسماعیل زاده زبان و ادبیات عربی   دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
روح الله اکبری علوم قرآن و حدیث   دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
صدیقه زودرنج زبان و ادبیات عربی     استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتضی سازجینی       استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی حاجی خانی علوم قرآن و حدیث   دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود باوان پوری زبان و ادبیات عربی   استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
زهره نریمانی     استادیارگروه تفسیرو علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،قم، ایران
شهلا شکیبایی فر زبان و ادبیات عربی     استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور
علی صیادانی زبان و ادبیات عربی   دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
جواد گرجامی زبان و ادبیات عربی     دانشیار زبان عربی دانشگاه محقق اردبیلی