آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 451
تعداد پذیرش 164
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 251
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 115

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 87
تعداد مشاهده مقاله 23252
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19733
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 93 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1827 روز
درصد پذیرش 36 %