نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان واحد بنت الهدی صدر فردوس

20.1001.1.26455714.1398.6.3.12.1

چکیده

داستان برای همه ی انسان ها قابل درک و فهم است و اعجاز قرآن در این است که سرگذشت اقوام را با شیوا ترین الفاظ و بهترین نظم و ترتیب بیان نموده است. به همین جهت یکی از مهمترین اشارات قرآن در این رابطه به قوم سبا است که هم در سوره ی نمل و هم درسوره ی سبا ذکر این داستان آمده است. همچنین با توجه به ذکر این داستان قرآنی در متون تاریخی جنبه تاریخ نگارانه ی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی انجام شده وسعی شده باتوجه به ذکر آیات قرآن و معانی آن تحلیل و عبرت هایی که می توان گرفت و تاثیرش در زندگی انسان ها به خصوص جوانان بپردازد که البته این پژوهش در نوع خودش جدید و بی بدیل است. . بنابراین هدف از مطالعه سرگذشت اقوام و مطالعه قصص قرآنی، تکرار نکردن اشتباهات گذشتگان، آگاهی از رسالتمان در جهان هستی و داشتن حیات طیبه و حرکت به سوی کمال می باشد. همچنین از کتب معتبر جهت بالا بردن ارزش مقاله استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Saba people in the Holy Quran according to historical lessons

نویسنده [English]

  • mahnaz mahdizade

Assistant Professor Farhangian University, Bint Al-Huda Branch, Sadr Ferdows

چکیده [English]

Stories are comprehensible by everyone, and the miraculous aspect of the Quran involves narrations of the history of different groups of people most eloquently and regularly. One of the most important mentions made by the Quran concerns the story of the people of Saba’, available in two chapters: Surah An-Naml and Surah Saba’. This analytical-descriptive research has sought to address the lessons that can be learned and their effects on human life, youth life in particular, by mentioning verses from the Quran and analyzing their meanings. As a Quranic story referred to in historical documents, its historiographical aspects have also been investigated, and this research can of course be regarded as novel and unique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noble Quran
  • Quranic Stories
  • People of Saba’
  • History and Lessons