نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان واحد بنت الهدی صدر فردوس

20.1001.1.26455714.1398.6.3.12.1

چکیده

داستان برای همه ی انسان ها قابل درک و فهم است و اعجاز قرآن در این است که سرگذشت اقوام را با شیوا ترین الفاظ و بهترین نظم و ترتیب بیان نموده است. به همین جهت یکی از مهمترین اشارات قرآن در این رابطه به قوم سبا است که هم در سوره ی نمل و هم درسوره ی سبا ذکر این داستان آمده است. همچنین با توجه به ذکر این داستان قرآنی در متون تاریخی جنبه تاریخ نگارانه ی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی انجام شده وسعی شده باتوجه به ذکر آیات قرآن و معانی آن تحلیل و عبرت هایی که می توان گرفت و تاثیرش در زندگی انسان ها به خصوص جوانان بپردازد که البته این پژوهش در نوع خودش جدید و بی بدیل است. . بنابراین هدف از مطالعه سرگذشت اقوام و مطالعه قصص قرآنی، تکرار نکردن اشتباهات گذشتگان، آگاهی از رسالتمان در جهان هستی و داشتن حیات طیبه و حرکت به سوی کمال می باشد. همچنین از کتب معتبر جهت بالا بردن ارزش مقاله استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Saba people in the Holy Quran according to historical lessons

نویسنده [English]

  • mahnaz mahdizade

Assistant Professor Farhangian University, Bint Al-Huda Branch, Sadr Ferdows

چکیده [English]

Stories are comprehensible by everyone, and the miraculous aspect of the Quran involves narrations of the history of different groups of people most eloquently and regularly. One of the most important mentions made by the Quran concerns the story of the people of Saba’, available in two chapters: Surah An-Naml and Surah Saba’. This analytical-descriptive research has sought to address the lessons that can be learned and their effects on human life, youth life in particular, by mentioning verses from the Quran and analyzing their meanings. As a Quranic story referred to in historical documents, its historiographical aspects have also been investigated, and this research can of course be regarded as novel and unique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noble Quran
  • Quranic Stories
  • People of Saba’
  • History and Lessons
قرآن کریم، ترجمه­ی محمد مهدی فولادوند.
ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ابن احمد الخزاعی النیشابوری (۱۳۷۰): «روض الجنان و روح الجنان فی التفسیر القرآن مشهور به تفسیر ابوالفتوح رازی»، با تصحیح دکتر محمد جعفر یاحقی و دکتر محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.
بُستانی، محمود (۱۳۸۶): «پژوهشی در جلوه‌های هنری داستان‌های قرآن»، ترجمه­ی موسوی دانش، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.
بحرانی، علامه سید هاشم (۱۳۸۹): «تفسیر البرهان»، مترجمان: دکتر رضا ناظمیان، دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا، تهران: انتشارات کتاب صبح با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، چاپ اول.
بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم و حجّتی کرمانی، محمد جواد (۱۳۷): «تفسیر کاشف»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
ثعالبی نیشابوری، ابومنصور عبدالملک بن محمد (۱۳۷۶): «ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب»، ترجمه دکتر رضا انزابی نژاد، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
جزایری، سید نعمت الله (۱۳۸۱):‌ «قصص‌الانبیاء»، ترجمه­ی فاطمه مشایخ، تهران: انتشارات فرحان، چاپ اول.
حورانی، جُرج ف، (۱۳۳۸): «دریانوردی عرب در دریای هند در روزگار باستان و در نخستین سده‌های میانه»، ترجمه­ی دکتر محمّد مقدم، تهران: انتشارات ابن سینا.
خزائلی، محمد (۱۳۷۸): «اعلام قرآن»، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم.
زیدان، جرجی (۱۸۴): «تاریخ تمدن اسلامی»، ترجمه‌ی علی جواهر کلام، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم.
شهیدی، سید جعفر (۱۳۸۳): «تاریخ تحلیلی اسلامی»، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی با همکاری مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اوّل.
عباس نژاد، محسن و دیگران (۱۳۸۵): «قرآن، ادب و هنر»، مشهد: مؤسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۸۱): «احادیث و قصص مثنوی»، ترجمه کامل و تنظیم مجدد از حسین داودی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
مطهری، مرتضی (۱۳۷۷): «مسئله­ی شناخت»، تهران: انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۸۹): «تفسیر نمونه»، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و پنجم.
ملبویی، محمدتقی (۱۳۷۶): «تحلیلی نو از قصص قرآن»، تهران: انتشارات امیرکبیر.
میبدی، ابوالفضل رشیدالدین (۱۳۸۹):‌ «کشف‌الاسرار و عده الابرار (معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری)»، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.
نسفی، عزیزالدین بن محمد (۱۳۸۱): «الانسان الکامل»، به تصحیح ماژیران موله، تهران: انتشارات طهوری، چاپ ششم.