نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

2 گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان ایران

1022034/sshq.2020.121463

چکیده

این مقاله به بررسی نظام عاطفی گفتمان در آیات انتخابی از جزء 30 قرآن کریم می‌پردازد. رویکرد گفتمان تولیدات زبانی را تابع فرآیندی می‌داند که عوامل نشانه- معنایی بسیاری در آن دخیل‌اند. انواع نظام‌های گفتمانی از دید گرمس عبارت‌انداز: نظام گفتمانی کنشی، تجویزی، القایی یا مجابی، عاطفی و تنشی و رخدادی. گفتمان ادبی، جریانی سیال است که تعامل دو گونه شناختی و عاطفی در آن سبب تولید معنا می‌شود که عدم قطعیت معنا و سیر تکاملی آن مدیون فرآیند تنشی گفتمان است. در این مقاله، به بررسی تولید و دریافت معنا در جزء 30 قرآن کریم با تکیه بر نظام عاطفی گفتمان میپردازیم بدین جهت رویکردهایی نظیر:( تاثیر افعال، تاثیر آهنگ و نمود در گفتمان، تاثیر جسم و- ادارکی یا جسمار، دور نماسازی و صحنه‌های عاطفی و کنش زایی و سکون)را در متن آیات انتخابی بررسی کرده‌ایم. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. تحلیل نظام عاطفی گفتمان آیات بیان‌گر این مطلب است که تمام عناصر سازندۀ گفتمان عاطفی دو مفهوم را تولید میکنند؛ الف : تعلیم برنامۀ دین و عبودیت ب: انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت و احدیت خداوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Emotional System of Discourse in the Holy Quran in the Light of Garms Theory (Case Study: Verses 30 of the Holy Quran)

نویسندگان [English]

  • Ali Zeighami 1
  • Masoud Salmani Haghighi 2

1 Department of Arabic Language and Literature, Semnan University

2 Department of Arabic Language and Literature, Semnan University, Iran

چکیده [English]

This article examines the emotional system of discourse in selected verses from volume 30 of the Holy Quran. The discourse approach considers language productions as a function of a process in which many semantic-semantic factors are involved. Types of discourse systems from Garms's point of view are: active, prescriptive, inductive or persuasive, emotional and tension and eventual discourse systems. Literary discourse is a fluid flow in which the interaction of two cognitive and emotional species causes the production of meaning that the uncertainty of meaning and its evolution is due to the stressful process of discourse. In this article, we examine the production and perception of meaning in part 30 of the Holy Quran, relying on the emotional system of discourse. Therefore, approaches such as: We have examined emotion, action, and stillness in the text of selected verses. This research has been done by descriptive-analytical method. The analysis of the emotional system of the verse discourse indicates that all the constituent elements of the emotional discourse produce two concepts; A: Teaching the program of religion and worship B: Transmitting the hegemonic discourse of God's legitimacy and oneness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signs of semantics
  • discourse
  • emotional system
  • Holy Quran
  • Garms