نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

2 گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان ایران

1022034/sshq.2020.121463

چکیده

این مقاله به بررسی نظام عاطفی گفتمان در آیات انتخابی از جزء 30 قرآن کریم می‌پردازد. رویکرد گفتمان تولیدات زبانی را تابع فرآیندی می‌داند که عوامل نشانه- معنایی بسیاری در آن دخیل‌اند. انواع نظام‌های گفتمانی از دید گرمس عبارت‌انداز: نظام گفتمانی کنشی، تجویزی، القایی یا مجابی، عاطفی و تنشی و رخدادی. گفتمان ادبی، جریانی سیال است که تعامل دو گونه شناختی و عاطفی در آن سبب تولید معنا می‌شود که عدم قطعیت معنا و سیر تکاملی آن مدیون فرآیند تنشی گفتمان است. در این مقاله، به بررسی تولید و دریافت معنا در جزء 30 قرآن کریم با تکیه بر نظام عاطفی گفتمان میپردازیم بدین جهت رویکردهایی نظیر:( تاثیر افعال، تاثیر آهنگ و نمود در گفتمان، تاثیر جسم و- ادارکی یا جسمار، دور نماسازی و صحنه‌های عاطفی و کنش زایی و سکون)را در متن آیات انتخابی بررسی کرده‌ایم. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. تحلیل نظام عاطفی گفتمان آیات بیان‌گر این مطلب است که تمام عناصر سازندۀ گفتمان عاطفی دو مفهوم را تولید میکنند؛ الف : تعلیم برنامۀ دین و عبودیت ب: انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت و احدیت خداوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Emotional System of Discourse in the Holy Quran in the Light of Garms Theory (Case Study: Verses 30 of the Holy Quran)

نویسندگان [English]

  • Ali Zeighami 1
  • Masoud Salmani Haghighi 2

1 Department of Arabic Language and Literature, Semnan University

2 Department of Arabic Language and Literature, Semnan University, Iran

چکیده [English]

This article examines the emotional system of discourse in selected verses from volume 30 of the Holy Quran. The discourse approach considers language productions as a function of a process in which many semantic-semantic factors are involved. Types of discourse systems from Garms's point of view are: active, prescriptive, inductive or persuasive, emotional and tension and eventual discourse systems. Literary discourse is a fluid flow in which the interaction of two cognitive and emotional species causes the production of meaning that the uncertainty of meaning and its evolution is due to the stressful process of discourse. In this article, we examine the production and perception of meaning in part 30 of the Holy Quran, relying on the emotional system of discourse. Therefore, approaches such as: We have examined emotion, action, and stillness in the text of selected verses. This research has been done by descriptive-analytical method. The analysis of the emotional system of the verse discourse indicates that all the constituent elements of the emotional discourse produce two concepts; A: Teaching the program of religion and worship B: Transmitting the hegemonic discourse of God's legitimacy and oneness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signs of semantics
  • discourse
  • emotional system
  • Holy Quran
  • Garms
 -قرآن کریم
 -اسماعیلی، عصمت و کنعانی، ابراهیم، :1392 تحلیل نشانه- معناشناختی شعر باران، فصلنامه تخصصی
زبان و ادبیات فارسی، شماره بیست و پنچم، صص .59-89
 -پارسا، سید احمد و رحیمی، منصور، :1396 بررسی نشانه-معناشناسی داستان لیلی و مجنون جامی بر
پایه تحلیل گفتمان، فنون ادبی )علمی- پژوهشی( صص .18-1
 -حسام پور، سعید، مهرابی، امین، :1395 تجزیه وتحلیل نشانه- معناشناسی شعر »حالج« شفیعی کدکنی،
فصلنامه ایران نامگ، شماره چهارم، صص .50-70
 -خراسانی، فهیمه، غالمحسین زاده، غالمحسین، شعیری، حمیدرضا، :1394 بررسی نظام گفتمانی شوشی
در داستان سیاوش، فصلنامه پژوهشهای ادبی، شماره چهل و هشتم، صص .35-53
 -داودی مقــدم، فریده، :1393 تجزیه و تحلیل ادبی زبان داســتان قرآنی موســی )ع( و خضر از منظر
نظامهای گفتمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای ادبی- قرآنی، صص: -133 .59
 -رادمنش، شبنم السادات و شعیری، حمید رضا، :1392 بررسی نشانه- معناشناختی رابطه عنوان و نقاشی: مطالعه
موردی تداوم خاطره اثر سالوادر دالی و جیغ اثر ادوارد مونش، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، صص: -30 .7
 -ساسانی، فرهاد، :1389 معناکاوی: به سوی نشانهشناسی اجتماعی، تهران: علم.
 -شعیری، حمیدرضا، :1384 بررسی نقش بنیادی ادراک حسی در تولید معنا، شناخت، ش ،45-46 صص
-131 .146
 -شعیری، حمیدرضا، وفایی، ترانه، :1388 راهی به نشانه- معناشناسی سیال با بررسی مورد ققنوس نیما،
تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 -ـــــــــــــــــــــــــــــ، :1385 تجزیه و تحلیل نشــانه- معناشناختی گفتمان، تهران: سمت،
چاپ اول.
 -ـــــــــــــــــــــــــــــ، :1395 نشانه- معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی،
تهران: مرکز نشر آثار علمی، دانشگاه تربیت مدرس.
 -گریماس، آلژیرداس، زولین، :1389 نقصان معنا، ترجمه و شرح حمیدرضا شعیری، تهران: علم.
 -معیــن، بابک، :1385 گفتهپردازی در تبلیغات، مقاالت دومین هماندیشــی نشانهشناســی هنر، تهران:
فرهنگستان هنر، صص .194-179
 -نایبی، سلما و شعیری، حمید رضا، :1395 تحلیل بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در
سینمای کیشلوفسکی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه هنر، صص.65-79
هاشم زاده هریسی، هاشم، ،1317 شناخت سوره های قرآن. تهران: صدر.