نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی- دانشگاه ازاد اسلامی - تهران مرکزی -دانشکده علوم اجتماعی ، ارتباطات و رسانه گروه فرهنگ و رسانه - ( سوهانک -مجتمع

20.1001.1.26455714.1398.6.3.13.2

چکیده

پروبلماتیک مطالعات قرآنی سنتی و مدرن : برخی نکات انتقادی

سید محمود نجاتی حسینی (خراسانی )
[استادیار جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی / مدیر گروه دین انجمن انسان شناسی ایران]

چکیده
با وجود حجم معتنابهی از متون منقح در باره مطالعات قرآنی که ماحصل پژوهش اسلام پژوهان غربی و اسلامی است؛ اما به نظر می رسد هم چنان یک مساله معرفتی عقیدتی استراتژیکی در باره گشتالت مطالعات قرآنی موجود و در دسترس مورد تامل دقیق و شایسته موضوع قرار نگرفته است .این مساله به نظر ما چیزی جز "پروبلماتیک " [مجموعه منتظم : ایده ، مساله ، مفروض ، پرسش ،پاسخ ، روش ، تز ، سنتز ] مندرج در" مطالعات قرآنی کلاسیک و مدرن" نیست .
زین روی هدف و مضمون مقاله حاضر بازیابی این پروبلماتیک در متن مطالعات قرانی کلاسیک و مدرن است . ازین حیث مقاله با مبنا قرار دادن نمونه هایی معرف از متون مطالعات قرآنی مطرح شامل " مطالعات قرآنی کلاسیک و مدرن " و نیز " مطالعات قرآنی غربیان ومسلمانان " در پی "بازیابی هرمنوتیکی" مشخصات وماهیت پروبلماتیک موصوف در متن این مطالعات برگزیده است.
همان گونه که ملاحظه می شود این بازیابی که به مدد روش – نظریه "هرمنوتیک دینی" انجام خواهد شد برخوردار ازمایه های هنجاری – راهبردی با تمرکز بردیدگاه انتقادی درباره " پروبلماتیک مطالعات قرآنی کلاسیک و مدرن غربیان ومسلمانان" است.
کلید واژه
مطالعات قرآنی سنتی و مدرن/ هرمنوتیک دینی / پروبلماتیک مطالعات قرآنی /

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Problems of traditional and modern Quranic studies: Some critical-strategic points for the philosophy of Quranic studies

نویسنده [English]

  • Seyed Mahmoud Nejati Hosseini

Assistant Professor of Sociology - Islamic Azad University - Central Tehran

چکیده [English]

Despite the large volume of revised texts on Qur'anic studies that are the product of research by Western and Islamic scholars; But it still seems that a strategic ideological epistemological problem regarding the Gestalt of existing and available Quranic studies has not been carefully and properly considered. In our opinion, this problem is nothing but "problematic". , Questions, answers, methods, theses, synthesis] are not included in "Classical and Modern Quranic Studies".

Saddle on the purpose and content of the present article is to retrieve this issue in the text of classical and modern Qur'anic studies. Following "hermeneutic retrieval", the characteristics and problematic nature of the above have been selected in the text of these studies.
As can be seen, this retrieval, which will be carried out with the help of the method - the theory of "religious hermeneutics" has normative-strategic themes focusing on a critical point of view on "problematic classical and modern Qur'anic studies of Westerners and Muslims". And the purpose of   this   research is to use three conventional methods of research in social and cultural sciences - "Literature review", "Systematic review" and "Qualitative content analysis of the text".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional and modern Quranic studies / Religious hermeneutics / Problematic Quranic studies / Hermeneutic retrieval / Philosophy of Quranic studies
 
ابوزید، نصر حامد (1389): «معنای متن_پژوهشی در علوم قرآن»، مرتضی کریمی­نیا، تهران: طرح نو.
بنت الشاطی، عایشه عبدالرحمن (1391): «اعجاز بیانی قرآن»، حسین صابری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد [سده 4 ه.ق/ 10 م] (1386): «اقتباس از قرآن کریم»، حسین صابری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ریپین، اندرو (ویراستار) (1392): «رویکردهایی به تفسیر قرآن»، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، گروه مترجمان، تهران: حکمت.
عابد الجابری، محمد (1393): «رهیافتی به قرآن کریم_در تعریف قرآن»، محسن آرمین، تهران: نشر نی.
غزالی، امام محمد [سده 5 ه.ق / 11 م] (1394): «جواهر القرآن»، مهدی کمپانی زارع، تهران: نشر نگاه معاصر.
گلدزیهر، ایگناتس (1393): «گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان»، سید ناصر طباطبایی، تهران: نشر ققنوس.
میر، مستنصر و رئوف، عبدالحسین (1390): «مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی_رویکردهای زبانی شناختی»، ابوالفضل حری، تهران: انتشارات نیلوفر.
ونز برو، جان و دیگران (1392): «زبان قرآن، تفسیر قرآن: مجموعه مقالات قرآن پژوهی غربیان»، مرتضی کریمی­نیا، تهران: هرمس.
هاوتینگ، جرالد و شریف، عبدالقادر (1389): «رهیافت‌هایی به قرآن»، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، گروه مترجمان، تهران: حکمت