نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان وادبیات عربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

2 دانشجوی دکترای علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم قرآنی میبد

1022034/sshq.2020.121471

چکیده

در قرآن کریم قصۀ خلقت حضرت آدم (ع) در سوره‌های مختلفی از جمله سورۀ اعراف نقل شده است. روایت‌ها و قصص قرآنی از جمله قصۀ آدم (ع) بدون تخیّل و مبالغه در خدمت اهداف تربیتی و هدایتی قرآن قرار گرفته‌اند. بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ساختارشناسی روایت حضرت آدم (ع) در رکوع دوم سوره اعراف( آیات 11 تا25) و بیانات امام رضا (ع) (مناظرات و احادیث تفسیری) نگارش یافته است، طرح و پیرنگ رکوع و بیانات رضوی (ع) در موضوع خلقت آدم (ع) مبتنی بر رابطۀ علت و معلول است و حوادث داستان در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند. زاویۀ دید در رکوع اکثر موارد به‌صورت سوم شخص (دانای کل) و در آیه نخست به‌صورت متکلم مع‌الغیر است. زاویۀ دید در بیانات رضوی (ع) به‌صورت روایت‌گری است چرا که حضرت به‌عنوان فرد غایب از صحنه و راوی، داستان را تبیین می‌کنند. شخصیت‌های داستان که هر کدام ویژگی‌های خاصی دارند. طبق رکوع، کنش‌های داستان بر دو محور اصلی ابلیس و آدم (ع) رخ می‌دهد که هر دو از فرمان الهی سرپیچی می‌کنند. کنش‌های داستان در بیانات رضوی پرسش راوی (گره) و پاسخ‌های امام (حل گره) است. گفت و گوهایی میان اشخاص حاضر در داستان صورت گرفته که به داستان جلوۀ هنری خاصی می‌بخشد. صحنه‌پردازی در دو قالب زمان و مکان، به تصورات ذهنی خواننده جهت ملموس‌سازی داستان کمک می‌کند. هر یک از عناصر قصه، با هدف تربیتی خاصی، ایفای نقش می‌کنند که در نهایت هدف اصلی داستان یعنی بُعد هدایتی را محقق می‌سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Analysis of the structure of the story of Prophet Adam (AS) in the second bow of Surah A'raf with emphasis on Razavi (AS) statements"

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Fallah 1
  • Meysam Khalili 2

1 Arabic Language and Literature, Islamic Azad University of Sari

2 PhD student in Quranic Sciences and Hadith, Meybod University of Quranic Sciences

چکیده [English]

In the Holy Quran, the stories of many prophets are told in the form of stories. Including the story of the creation of Prophet Adam (PBUH) which has been narrated in various surahs including Surah A'raf. Quranic narrations and stories, including the story of Adam (AS), have served the educational and guiding purposes of the Quran without imagination and exaggeration. Based on this research, which has been written with a descriptive-analytical method and with the aim of structuring the narration of Prophet Adam (AS) in the second rak'ah of Surah A'raf (thematic list including verses 11 to 25 of this Surah) and Imam Reza (AS) statements (debates and interpretive hadiths) Is, the plot of Razavi (AS) and statements on the subject of the creation of Adam (AS) is based on the relationship between cause and effect, and the events of the story are closely related to each other. The angle of view in bowing in most cases is in the third person (omniscient) and in the first verse as the speaker is different. The point of view in the statements of Razavi (AS) is narrative because Hazrat as a person absent from the scene and the narrator, explain the story. The characters in the story, each with their own characteristics, are Adam, Eve, the angels, and the devil. According to Ruku, the actions of the story take place on the two main axes of Iblis and Adam (AS), both of whom disobey the divine command. The actions of the story in Razavi's statements are the narrator's question (knot) and the Imam's answers (solving the knot). There are conversations between the characters in the story that give the story a special artistic effect. Staging in both time and space helps the reader's mental imagination to make the story tangible. Each of the elements of the story plays a role with a specific educational purpose, which ultimately achieves the main purpose of the story, namely the guiding dimension

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Studies
  • The Story of Prophet Adam (AS)
  • The Second Ruku of Surah A'raf
  • Hadiths and Razavi Debates (AS)

- آیت اللهی، حبی بالله، محمدعلی خیری، محمود طاووسی و سید حبی بالله لزکی، 1386 : تحلیل عناصر داستان قصه حضرت یوسف )ع( در قرآن کریم، پژوه شهای زبان و ادبیات فارسی، شماره 8، ص 1- 20 .
- اب نبابویه، محمدب نعلی، 1373 : عیون اخبارالرضا )ع(، ترجمه حمید رضا مستفید، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق.
- اخوت، احمد، 1371 : دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.
- بستانی، محمود، 1371 : اسلام و هنر، ترجمه حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوه شهای آستان قدس رضوی.
- - پروینی، خلیل و ابراهیم دیباجی، 1378 : تحلیل عناصر داستانی در داستا نهای قرآن، مدرس علوم انسانی، شماره 13 ، ص 1- 16 .
- حبیبی، عل یاصغر و همکاران، 1390 : واکاوی مؤلف ههای روایی داستا نهای قرآن کریم، پژوهشهای میا ن رشته ای قرآن کریم، سال دوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1390 .
- حری، ابوالفضل، 1389 (، مناسبات زبانی و یا زنجیرمندی خرد و کلان در قصص قرآنی )با نگاهی به سوره یونس )ع(، پژوه شهای زبان و ادبیات تطبیقی، شماره 4، 77 - 88 .
- حسینی، سید ابوالقاسم، 1377 : مبانی هنری قص ههای قرآن، قم: مرکز پژوه شهای اسلامی صدا و سیما.
- الخطیب، عبد الکریم، 1975 : القصص القرآنی فی منطوقه و مفهومه، بیروت: دارالمعرفۀ.
- سید قطب، محمد، 1361 : فی ظلال القرآن، ترجمه محمدعلی عبادی، تهران: مرکز نشر انقلاب.
- طبرسی، احمدب نعلی، 1403 : الإحتاج علی أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی.
- فروردین، عزیزه، 1383 : زیباشناسی هنری در داستا نهای قرآن کریم، قم: مرکز پژوه شهای اسلامی صدا و سیما.
- الفیصل، سمر روحی، 1995 : بناء الروایۀ العربیۀ السوریۀ، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
- قاسم، سیزا احمد، 1985 : بناء الروایۀ، بیروت: دارالتنویر.
- مرادی زنجانی، حسین؛ لسانی فشارکی، محمدعلی 1385 : روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، ب یجا: انتشارات قلم مهر.
- مکی، ابراهیم، 1371 : شناخت عوامل نمایش، تهران: انتشارات سروش.
- میرصادقی، جمال، 1376 ، عناصر داستان، تهران: انتشارات سخن، چاپ سوم.
- یوسف نجم، محمد، 1979 : ف نالقصۀ، بیروت: دارالثقافۀ، چاپ هفتم.