نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان یزد ایران

1022034/sshq.2020.121563

چکیده

سبک‌شناسی در واقع شاخه‌ای از علم زبان‌شناسی است و تمرکز اصلی سبک‌شناس به کاربردهای زیبایی-شناختی متن است تا از این رهگذر به معنی و جان‌مایۀ کلام متکلّم و جنبه‌های زیبایی متون دست یابد. از آنجا که یک متن دارای ویژگی مهمی به نام پیوستگی معنایی است و جملات و عبارات تشکیل دهندۀ متن باید دارای پیوستگی و ارتباط زیرین باهم باشند، این روابط در کاربرد واژگان به طور کامل منعکس می‌شود.
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس معیارهای سبک‌شناسی سطح زبانی به بررسی زیبایی‌های ادبی سوره مرسلات پرداخته است. حاصل بررسی بدین صورت است که واژگان و آوای خلق شده به واسطۀ آنها، تکرار عبارات، صامت‌ها، مصوت‌ها و همچنین نوع حروفی که در این سوره بسامد و کاربست آنها خودنمایی می‌کند در تسهیل فهم معانی آیات و جلب توجه مخاطب و خواننده تاثیر به سزایی دارد و آهنگ حاصل از آنها در جان شنونده و مخاطب تاثیر گذار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stylistics of Surah Al-Mursalat based on language level

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sarparast 1
  • Mohammad Kazem Rahimi Nejad 2

1 PhD student in Arabic language and literature, Kashan University

2 Instructor, Department of Social Sciences, Farhangian University, Yazd, Iran

چکیده [English]

in fact , the main focus is on aesthetic knowledge and its main focus is on the aesthetic applications of the text , in order to understand the speaker 's words and the beauty of the texts . since a text has an important feature called semantic cohesion , and the sentences and phrases of the text should have the same continuity and connection , these relations are fully reflected in the use of words .
the present research is based on descriptive - analytical method and based on the criteria of linguistic levels , we have studied the literary works of the surah . the result of this study is that the words and voice of the people by them , repetition of phrases , phrases and phrases as well as the type of letters in this chapter has a significant impact on facilitating understanding the meanings of the verses and attracting the attention of the reader and the reader

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonetic level
  • grammatical level
  • lexical level
  • koranic sura
  • typology
 -قرآن کریم
 -ابراهیم، عبداهلل عبد الجواد، دون تاریخ، اتجاهات االسلوبیة فی النقد العربی الحدیث، عمان: وزارة الثقافة.
 -البحراوی، سید، 1993م، العروض وإیقاع الشعرالعربی، القاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 -برکات و همکاران، ،2004 اتجاهات نقدیة حدیثیة و معاصره، دمشق: انتشارات دانشگاه دمشق.
 -بغدادی، نسیمه، ،2017 اسلوبیة التوازی فی القرآن الکریم، کلیة اآلداب و اللغة، قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة محمد بوضیاف_المسیلة.
 -پالمر، فرانک رابرت، ،1381 نگاهی تازه به معناشناسی، ترجمه:کورش صفوی، تهران: مرکز، چاپ سوم.
 -جرجانی، عبدالقاهر، ،1374 اسرار البالغة، ترجمه جلیل تجلیل، تهران: دانشگاه تهران.
 -حسن، غزاله، ،2001 لمن النص الیوم، للکاتب أم للقارئ؟، مجلة عالمات، عدد ،392 مج،10 مارس.
 -حسنعلیان، سمیه، ،1389 بررسی سبکشناسانه سوره مریم، دو فصلنامه قرآن شناخت، سال سوم، شماره .2
 -راســتگو، سید محمد، ،1382 هنر ســخن آرایی، تهران: ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
 -رافعی، محمد صادق، ،1421 اعجاز القرآن و بالغة النبویة، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 -رشید فالح، جلیل، ،1404 فن االلتفات فی مباحث البالغیین، مجلة آداب المستنصریة، العدد.9
 -زرکشی، محمدبن بهادر، ،1410 البرهان فی علوم القران، بیروت: دارالمعرفه.
 -ساعدی، لطفیپور کاظم، ،1371 درآمدی به سخنکاوی، مجله زبانشناسی، سال نهم، شماره پیاپی .17
 -السعران، محمود، دون تاریخ ، البنیةاإلیقاعیة فی شعرشوقی، مکتبة بساتین المعرفة لنشرالکتب.
 -سیوطی، جالل الدین، ،1421 االتقان فی علوم القرآن، بیروت: دار الکتاب العربی.
 -شفیعیکدکنی،محمدرضا،1384،موسیقی شعر، تهران: انتشارات آگه، چاپ ششم.
 -شمیسا،سیروس، ،1373نگاهی تازه به بدیع، تهران: فردوس، چاپ چهاردهم.
 -ـــــــــــــــ، ،1381 کلیات سبک شناسی، تهران: انتشارات فردوس.
 -طباطبایی، ســید محمد حسن، ،1382 تفســیر المیزان، ترجمه: سید محمد باقر موسوی، قم: انتشارات اسلامی.
 -عبدالرئوف، حسین، ،1390 سبکشناسی قرآن کریم، ترجمه پرویز آزادی، تهران: دانشگاه امام صادق.
 -عشری زاید، علی، ،2006 استدعاء الشخصیات التراثیة فی الشعر العربی المعاصر، القاهره: دار غریب.
 -عباس، حسن، ،1998 خصائص الحروف العربیه و معانیها، دمشق: اتحاد الکتاب العرب
.- علی پور، مصطفی، 1378 ، ساختار زبان شعر امروز، تهران: انتشارات فردوس.
- عمرا نپور، محمدرضا، 1382 ، جنب ههای زیباشناختی هماهنگی در شعر معاصر، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید، شماره 25 .
- فتوحی، محمود، 1391 ، سب کشناسی نظری هها رویکردها و رو شها، تهران: انتشارات سخن.
- فرج، حسام احمد، 2007 ، نظریة علم النص، قاهره: مکتبة الآداب.
- فضل، صلاح، 1998 ، علم الاسلوب مبادئه و اجراءاته، الطبعة الاولی، القاهره: دارالشروق.
- فیاض منش، پرند، 1370 ، نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع تخیّل و احساسات شاعرانه، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 4.
- قاسمی، ضیاء، 1392 ، سب کادبی از دیدگاه زبا نشناسان، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
- محمد، عزة شبل، 2007 ، علم لغة النص، قاهره: مکتبة الآداب.
- محمدی، حمید، 1389 ، آشنایی با علوم قرآنی، قم: انتشارات دارالعلم.
- وحیدیا ن کامیار،تقی، 1390 ، بدیع از دیدگاه زیبای یشناسی، تهران: سمت.
- هاشمی، احمد، 1389 ، جواهر البلاغة، شرح حسن عرفان، قم: نشر بلاغت، چاپ یازدهم.