نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان یزد ایران

1022034/sshq.2020.121563

چکیده

سبک‌شناسی در واقع شاخه‌ای از علم زبان‌شناسی است و تمرکز اصلی سبک‌شناس به کاربردهای زیبایی-شناختی متن است تا از این رهگذر به معنی و جان‌مایۀ کلام متکلّم و جنبه‌های زیبایی متون دست یابد. از آنجا که یک متن دارای ویژگی مهمی به نام پیوستگی معنایی است و جملات و عبارات تشکیل دهندۀ متن باید دارای پیوستگی و ارتباط زیرین باهم باشند، این روابط در کاربرد واژگان به طور کامل منعکس می‌شود.
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس معیارهای سبک‌شناسی سطح زبانی به بررسی زیبایی‌های ادبی سوره مرسلات پرداخته است. حاصل بررسی بدین صورت است که واژگان و آوای خلق شده به واسطۀ آنها، تکرار عبارات، صامت‌ها، مصوت‌ها و همچنین نوع حروفی که در این سوره بسامد و کاربست آنها خودنمایی می‌کند در تسهیل فهم معانی آیات و جلب توجه مخاطب و خواننده تاثیر به سزایی دارد و آهنگ حاصل از آنها در جان شنونده و مخاطب تاثیر گذار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stylistics of Surah Al-Mursalat based on language level

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sarparast 1
  • Mohammad Kazem Rahimi Nejad 2

1 PhD student in Arabic language and literature, Kashan University

2 Instructor, Department of Social Sciences, Farhangian University, Yazd, Iran

چکیده [English]

in fact , the main focus is on aesthetic knowledge and its main focus is on the aesthetic applications of the text , in order to understand the speaker 's words and the beauty of the texts . since a text has an important feature called semantic cohesion , and the sentences and phrases of the text should have the same continuity and connection , these relations are fully reflected in the use of words .
the present research is based on descriptive - analytical method and based on the criteria of linguistic levels , we have studied the literary works of the surah . the result of this study is that the words and voice of the people by them , repetition of phrases , phrases and phrases as well as the type of letters in this chapter has a significant impact on facilitating understanding the meanings of the verses and attracting the attention of the reader and the reader

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonetic level
  • grammatical level
  • lexical level
  • koranic sura
  • typology