نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه الهیات علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام‌نور ایلام،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته رشته علوم قرآن و حدیث

1022034/sshq.2020.121950

چکیده

یکی از مهم ترین جنبه های اعجاز قرآن، سبک بیانی قرآن است که اخیرا بیش تر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. سبک بیانی بیش تر به جنبه های لفظی و عبارات به کار رفته و ظرافت ها و نکته های بلاغی نظر دارد و این نکته ها و ظرافت ها در معنا و محتوا نقش اصلی را ایفا می کند.انتخاب کلمات و واژه های به کار رفته در جملات و عبارت های قرآنی کاملا حساب شده است. اسلوب و شیوه بیان قرآنی در عین حال که موجب جذب و کشش عرب گردید با هیچ یک از اسلوب و شیوه های متداول عرب شباهت و قرابتی ندارد قرآن سبکی نو و روشی تازه در بیان ارائه داشت که بی سابقه بود. بنابراین در پژوهش حاضر به صورت روشمند و علمی سبک بیانی آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار داده شد و سپس به سبک بیان اولین مفسران قرآن یعنی سخنان و کلام گهربار معصومین (علیهم السلام) پرداخته شد و نهایتا وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن و کلام معصومین (علیهم السلام) مورد مداقه قرار گرفت.در پژوهش حاضر جهت گردآوری مطالب و داده ها و دستیابی به نتیجه از روش کتابخانه ای- توصیفی و نهایتا روش تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A methodical and scientific study of the commonalities and differences between the expressive style of the Holy Quran and the sayings of the Prophet and the Ahl al-Bayt

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosseini Nia 1
  • Farzad Esfandiari 2
  • Suraya Kheiri 3

1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Ilam University

2 Assistant Professor, Department of Theology, Quran and Hadith, Payame Noor University, Ilam,

3 Master student of Quran and Hadith

چکیده [English]

One of the most important aspects of the miracle of the Qur'an is the style of expression of the Qur'an, which has recently received more attention from scholars. The style of expression is more concerned with the verbal aspects and phrases used and the subtleties and rhetorical points, and these points and subtleties play a major role in the meaning and content. The choice of words and phrases used in the sentences and the Qur'anic phrases are fully calculated. The Qur'anic style and manner of expression, while attracting and absorbing the Arabs, is not similar to any of the common Arab styles and methods. The Qur'an presented a new style and a new way of expression that was unprecedented. Therefore, in the present study, the style of expression of the verses of the Holy Quran was discussed methodically and scientifically, and then the style of expression of the first commentators of the Qur'an, namely the words and sayings of the infallible (PBUH), and finally, the commonalities and differences of the style of expression and the words of the Infallibles (PBUH) were examined. In the present study, the library-descriptive method and finally the analytical method have been used to collect materials and data and achieve the result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • style of expression
  • expression
  • Quran
  • hadiths
  • rhetoric

 -قرآن کریم، ترجمه مهدی فوالدوندی.
 -نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی.
 -ابن اثیر، ضیاء الدین، بیتا، المثل السائر فی ادب الکاتب، بیروت: نشر الکمتبه العصریه.
 -بستانی، محمود، ،1394 بالغت جدید با رویکرد قرآنی و روایی، قم، مارینا.
 -بنت الشاطی، عایشه، ،1376 اعجاز بیانی قرآن، ترجمه: حسین صابری، تهران: شرکت انتشارات علمی
فرهنگی.
 -حرعاملی، محمد بن حسن، ،1416 وسائل الشیعه، قم: انتشارات آل البیت.
 -خویی، ابوالقاسم، ،1383 البیان، تهران: دارالثقلین.
 -رافعی، محمدصادق، ،1387 اعجاز القرآن و البالغه النبویه، بیروت: دارالنهضه العربیه.
 -ســالم، شیرین و همکاران، ،1391 زیباییشناســی گونههای جناس در نهج البالغه، پژوهشنامه علوی،
شماره .1
 -سیدی، سید حسن، ،1390 زیباشناسی آیات قرآن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 -صغیر، محمدحسین علی، ،1420 الصوت اللغوی فی القرآن، بیروت: دارالمورخ العربی.
 -طبرسی، علی بن حسن، ،1385 مشکاه االنوار، قم: کتابخانه حیدریه.
 -طریحی، فخرالدین، ،1403 مجمع البحرین، قم: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 -فتاحــی زاده، فتحیه وهمکاران، ،1392 بالغت نهج البالغه در شــرح عّلمه جعفری، فصلنامه حدیث
اندیشه، شماره.2
 -فضیلت، محمود، ،1387 زیباشناسی قرآن، تهران: نشر سمت.
 -قاین ابراهیم آبادی، ملیحه و همکاران، ،1394 تعامل ســیاق متنی و حالی در دور هرمونتیکی متناسب
قرآن، فصلنامه مطالعات اسالمی، شماره.91
 -کاشف الغطاء، محمدحسن، ،1395 الدین و االسالم، قم: نشر مجمع جهانی اهل بیت.
 -کلینی، محمد بن یعقوب، ،1366 الکافی، تهران: انتشارات کتابفروشی علمیه اسالمی.
ادبی _ قرآنی، سال پنجم، شماره4گرماجی، جواد و همکاران، ،1396 بررســی مؤلفه هایی موسیقایی سوره الحاقه، فصلنامه پژوهشهای
 -مجلسی، محمدباقر، ،1404 بحاراالنوار، قم: دارالکتب االسالمی.
 -نکونام، جعفر، ،1379 زبان قرآن، پژوهشهای فلسفی کالمی، شماره.3
 -هاشمی، احمد، ،1384 جواهر البالغه، ترجمه: محمود خرسندی، قم: نشر حقوق اسالمی