نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع علوم اسلامی کوثر- تهران- ایران

2 مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

1022034/sshq.2020.122406

چکیده

معناشناسی الفاظ در قرآن‌کریم یکی از مهّم‌ترین پایه‌های تفسیر آن می‌باشد؛ این ارتباط بر این مطلب تأکید دارد که تفسیر قرآن دارای قواعدی است که دلالت بر تبیین معنایی هر واژه از طریق جایگاه و نوع نقش آن با توجّه به قرائن دارد. اهمیّت این بحث زمانی روشن می‌شود که به این نکته توجّه داشته باشیم که هر لفظی محدود به معنای وضعی خود نمی‌شود بلکه در پی قرائن موجود بر معنایی خارج از لفظ نیز ظهور می‌یابد. این تحقیق درصدد پاسخگویی به این مسئله است که تکرار معناشناسانه وصف "مبین" در سوره یس، از دیدگاه تفسیر "المیزان" چگونه مطرح شده است؟ بررسی تحلیلی- توصیفی این مسئله گویای آن است که، واژه "مبین" در سوره یس، افزون بر معنای اصلیِ مُبَیّن، یعنی قابل فهم و درک، و یا معانی و مقاصد روشن گوینده، در معنای فرعیِ "لوح محفوظ" نیز به کار رفته است.
واژگان کلیدی: معناشناسی، مبین، سوره یس، المیزان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The semantics of the word "Mobin" in Surah Yasin from the perspective of Tafsir

چکیده [English]

The semantics of words in the Holy Qur'an is one of the most important foundations of its interpretation; This connection emphasizes that the interpretation of the Qur'an has rules that imply the semantic explanation of each word through its position and type of role with respect to the evidence. The importance of this argument becomes clear when we pay attention to the fact that each word is not limited to the meaning of its situation, but also appears in the context of the existing evidence on a meaning outside the word. This research seeks to answer the question of how the semantic repetition of the description of "Mobin" in Surah Yasin has been proposed from the point of view of the interpretation of "Al-Mizan"? Analytical-descriptive study of this issue shows that the word "Mubin" in Surah Yasin, in addition to the main meaning of the narrator, ie understandable, or the meanings and clear intentions of the speaker, is also used in the sub-meaning of   "protected tablet" Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics
  • Explanatory
  • Surah Yasin
  • Al-Mizan