نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور

1022034/sshq.2021.246454.1077

چکیده

قرآن کریم در سطح بسیار بالایی، از سبک های بیانی گوناگون بهره جسته است. همین سبب شده است که این کتاب آسمانی از نظر اسلوب بیان معجزه باشد. واز جمله مواردی که در قرآن باعث ایجاد جنبه های بلاغی شده است حروف جر می باشد .مسأله ای را که در این مقاله مورد تحقیق وپژوهش قرار میگیرد این است که با بررسی بلاغی حروف جر می توان به همه ی ابعاد زیبایی شناختی حروف جر از جمله این که می توانند دارای مجاز مرسل ، تشبیه وتمثیل، تضاد، تأکید، ایجاز حذف،ایجاز قصر ،تقدیم وتأخیر، تکرار، ...باشند. پی برد. حروف جر هم می تواند که از راه تقدیم وتأخیر باعث ایجاد این اسلوب شوند. وحذف حروف جاره از مصادیق بر جسته سازی ادبی وهنجار گریزی نحوی است وباعث ایجاد معانی بلاغی وزیبایی سخن از لحاظ ادبی می شود. بلاغیون علت کاربرد حروف رادر معنای مجازی بر اساس قاعده ی استعاره ی تبعیه توجه می نمایند. وهمه ی این موارد یعنی بررسی بلاغی حروف جر از دستاورد های این مقاله می باشد مقاله ی حاضردر بررسی بلاغی حروف جر متناسب با مجال یک مقاله ضمن بیان اجمالی مفهوم های فوق نزد علمای بزرگ بلاغت با استفاده از کتب بلاغی، اعراب بلاغی قرآن، تفاسیر بلاغی، ... از حروف جری که دارای نکات بلاغی هستند نمونه هایی از هر گونه ذکر شده. وآرایه های بلاغی نهفته در آنها را بیان نموده ایم. که نشان از بلاغت عظیم قرآن دارند .و با هدف فهم دقیقتر مفاهیم واثبات اعجاز بلاغی قرآن صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stylistics with a rhetorical approach to the letters Jar with evidence from the Qur'an

نویسندگان [English]

 • Sonia Mohammadi Alibari 1
 • Ibrahim Namdari 2

1 Master of Arabic Language and Literature, Payame Noor University

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Payame Noor University

چکیده [English]

The Holy Quran has used a wide variety of expression styles at a high level. The rhetoric of the alphabets understands its aesthetic dimensions because it permits the analogy of analogy to contradict the emphasis on eliminating the creation of a dedication palace and delaying repetition.
And that the issue of presenting and delaying alphabets can be assigned for purposes such as bow, chant, palace, palace fashions are important aspects of the meaning and miracle of the Holy Quran, and alphabets can also be provided through delays and delays. They create this style, and the style of the palace and the pursuit of goals such as denial, guidance, reprimand, bow, encouragement are eliminated from the literal accents and syntactic norms and create rhetorical and aesthetic meanings of speech. The rhetoric justifies the use of letters in a virtual sense based on the metaphorical principle of the metaphor, and all of this is the rhetorical examination of the alphabets of this paper, and we have expressed the rhetorical arrays embedded in the alphabets in the Qur'anic verses indicating It has a great rhetoric of the Quran and aims to understand the concepts and proofs of the rhetorical miracle of the Quran more closely

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Holy Quran
 • Alphabet
 • Rhetoric Alphabet
 • Rhetorical Review
 •  

  • قرآن کریم
  • آهنی، غلام­حسین، 1360ش، معانی و بیان، تهران: بنیاد قرآن.
  • آلوسی ، محمود، 1964م،‌ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تحقیق: زهری النجار، قاهره: دارالقومیه العربیه.
  • ابن الأثیر، ضیاءالدین، 1994م، المثل السائر، مصر: دارالنهضه.
  • ابن جنی، عثمان، بی­تا، الخصائص، بیروت: دارالمهدی.
  • ابن منظور، جمال­الدین محمدبن مکرم، 1992م، لسان العرب، بیروت: دارالصادر.
  • ابن عقیل، بهاء­الدین عبدالله، 1368ش، ‌شرح ابن عقیل، تحقیق: محمد محی­الدین عبدالحمید، تهران: ناصر خسرو.
  • ابن رشیق القیروانی، ابوعلی الحسن، 1972م، العمده فی المحاسن الشعر و آدابه و نقده، تحقیق: محمد محی­الدین عبدالحمید، بیروت: دارالجبل.
  • ابن القتیبه، عبدالله بن مسلم، 1973م، تاویل مشکل القرآن، شرح و تحقیق: أحمد صقر، بیروت: دارالتراث.
  • التفتازانی، سعدالدین، 1411ق، مختصر المعانی، قم: دارالکفر.
  • استرآبادی، رضی­الدین محمدبن حسن، 1366ش، شرح کافی فی النحو، تهران: مرتضوی.
  • الجاحظ، أبی عثمان عمربن بحر، 1990م، البیان التبین، بیروت: کدار الجیل.
  • الجرجانی، عبدالقاهر، 1384ش، دلائل الإعجاز، ترجمه: سید محمد رادمنش، تهران: شاهنامه.
  • جرجانی ،عبد القاهر، اعجاز القرآن کریم، ترجمه: جلیل تجلیل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
  • الدرویش، محی­الدین، 1415ق،‌ اعراب القرآن و بیانه، سوریه: دارالإرشاد.
  • الرمانی، 1948ق، ثلاث رسائل فی مجاز القرآن، مصر: دارالمعارف.
  • زرکشی، 1408ق، البرهان فی علوم قرآن، بیروت: دارالتراث.
  • زغلول سلام، محمد، بی­تا،‌ اثر قرآن فی تطور النقد العربی، قاهره: دار المعارف.
  • زمخشری، محمودبن عمربن محمد، 1389ش،
  • سکاکی، ابویعقوب، 1317، مفتاح العلوم، قم: کتابخانه ارومیه.
  • سید القطب، محمد، 1359، آفرینش هنری در قرآن، ترجمه: محمدمهمدی فولادوندی، تهران: بنیاد قرآن.
  • سیوطی، عبدالرحمن، 1408ق، الاتقان فی علوم قرآن، بیروت: مکتب العصویه.
  • شهبازی، محمود، 1392ش، کارکردهای زیبایی شناختی ایجاز حذف در قرآن کریم، کاوشی در پژوهش­های زیباییی شناختی قرآن کریم.
  • شوقی، الضیف، 1384ش، تاریخ علوم بلاغت، ترجمه: محدرضا ترکی، تهران: سکت.
  • شمیسا، سیروس، 1371، معانی و بیان2، تهران: دانشگاه پیام نور.
  • شریف رضی، محمدبن حسین، 1330، تلخیص البیان فی مجازات القرآن کریم، ترجمه: محمدباقر سبزواری، تهران.
  • صدوق، محمدبن علی­بن بابویه، 1362، الخصال، تصیح: علی­اکبر غفاری، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • صافی، محمودبن عبدالرحیم، 1418،‌ الجدول فی اعراب القرآن، بیروت: دار مؤسسه ایمان.
  • عسگری، ابوالهلال، بی­تا، الصناعتین، تحقیق: دکتر مفید، بیروت: دارالمعرفة.
  • العلوی، یحی­بن حمزه­بن علی­بن ابراهیم الیمینی، بی­تا، الطراز متضمن للاسرار البلاغه و علوم حقائق الإعجاز، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  • فاضلی، محمد، 1376ش، دراسه و نقد فی مسائل بلاغیة حامه، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
  • فخر رازی، محمدبن عمر، 1405ق، التفسیر الکبیر، بیروت: دارالفکر.
  • قائمی­نیا، علیرضا، 1390ش،‌ معناشناسی شناختی قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • سیدقطب، 1359، تصویر فنی نمایش هنری در قرآن، ترجمه: محمدعلی عابدی تهران: انقلاب.
  • مؤدب، سید رضا، 1380ش، روش­های تفسیری قرآن، قم: انتشارات اشراق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، 1365، ‌مثال­های زیبایی قرآنی، تهران.
  • مرادی، حسن­بن قاسم، 1983، الجنی الدانیفی حروف المعانی، تحقیق: فخر الدین قباوه، بیروت: دارالافاق الجدیده.
  • مالقی، احمدبن نور، 1983،‌ الجنی الدانی فی حروف المعانی، تحقیق: احمد محمد الخراط، دمشق: دارالعلم.
  • هاشمی، احمد، 1380، جواهر البلاغه، ترجمه: حسن عرفان، قم: نشر بلاغت.
  • همایی، جلال­الدین، 1374، معانی و بیان، تهران: نشر هما.
  • نصیریان، یدالله، 1384، علوم بلاغت و اعجاز قرآن، تهران: سمت.