نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانش آموخته کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکترا قرآن و حدیث دانشگاه اراک

1022034/sshq.2022.302869.1119

چکیده

تحقیق و تدبر در قرآن از مهم‌ترین توصیه‌هایی است که خدای متعال بارها به آن تأکید فرموده است؛ به همین دلیل، این مسأله از دیرباز ذهن پژوهشگران علوم قرآنی را به خود معطوف داشته است؛ زیرا قرآن، راهنمای همه انسان‌ها برای همه تاریخ محسوب می‌شود. در نتیجه، فهم بهتر و دقیق آیات قرآنی و عمل به آن‌ها در گرو فهم کلمات، اصطلاحات و تعابیر آن است. از جمله واژگان کلیدی که می‌تواند در فهم دقیق و عمیق قرآن، ما را یاری رساند، کلمه "بیّنه" می‌باشد که در مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی گستره و کارکردهای آن‌ در قرآن، پرداخته خواهد شد. جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد.. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که کلمه مورد بحث ابتدا در معنای اولیه و به عنوان ترادف معنایی با لفظ "آیه (معجزه)" به کار رفته و سپس معنای ثانویه آن‌ (دلیل، حجت و فارق) در میان مسلمین نهادینه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scope and functions of the word "binet" in the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Samad Abdollahi Abed 1
 • eisa maghali 2
 • seyyedmajid nabavi 3

1 Associate Professor of Quranic and Hadith Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan

2 Graduate of Master of Quranic and Hadith Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan

3 PhD student in Quran and Hadith, Arak University

چکیده [English]

Research and reflections on the Quran is one of the most important recommendations that the Almighty God has repeatedly emphasized.. For this reason, scholars of the Qur'anic sciences has long been concerned with the subject, because the Quran, is the guidebook of all mankind for all history. Consequently, a better and more accurate understanding of the Qur'anic verses and their action depends on understanding its words, expressions, and interpretations. One of the key words that can help us to understand the Holy Qur'an in depth is the word "Bayyenah" which will be discussed in the present article by its descriptive-analytical method and its functions in the Holy Quran. The results of the studies show that the word in question is first used in the primary sense as a semantic synonym with the word "verse (miracle)" and its secondary meaning (reason, authority and distinctive) is established among the Muslims .The results of the studies show that the word in question is first used in the primary sense as a semantic synonym with the word "verse (miracle)" and its secondary meaning (reason, authority and distinctive) is established among the Muslims .word

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bayyenah
 • Holy Quran
 • meaning evolution
 •  

  • قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
  • ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد (1419): «تفسیر القرآن العظیم»، عربستان سعودی: مکتبة نزار مصطفی الباز.
  • ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد (1416ق): «التسهیل لعلوم التنزیل»، بیروت: دار الأرقم بن ابی أرقم، 1416ق.
  • ابن فارس، احمد (1404ق): «معجم مقاییس اللغه»، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
  • ابن عاشور، محمد بن طاهر (بی­تا): «التحریر و التنویر»، موسسه التاریخ‏، بیروت‏.
  • ابن عطیه اندلسى، عبدالحق بن غالب، (1422ق): «المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز»، دارالکتب العلمیه‏، بیروت‏.
  • ابوالفتوح رازی، حسن بن علی (1408ق): «روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن»، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.
  • ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف (1420ق): «بحر المحیط فی التفسیر»، بیروت: دارالفکر.
  • بغدادی، علاء الدین علی بن محمد (1415ق): «لباب التأویل فی معانی التنزیل»، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  • بلخی، مقاتل بن سلیمان (1423ق): «تفسیر مقاتل بن سلیمان»، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • بیضاوی، عبدالرحمن بن عمر (1380ش): «انوار التنزیل و اسرار التأویل»، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم (1422ق): «الکشف البیان عن تفسیر القرآن»، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حسن (1377ش): «جلاء الاذهان و جلاء الأحزان»، تهران: دانشگاه تهران.
  • حسنی، ابوالمکارم محمود بن محمد (1381ش): «دقائق التأویل و حقائق التنزیل»، تهران: نشر میراث مکتوب.
  • حقی بروسوی، اسماعیل (بی­تا): «روح البیان»، بیروت: دارالفکر.
  • خوئی، سیدابوالقاسم (1354): «البیان فی علوم القرآن»، ترجمه نجمه هریسی، تهران: نشر مرتضوی.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1386ش): «المفردات فی غریب القرآن» تهران: انتشارات مرتضوی.
  • زمخشری، محمود (1407ق): «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل»، بیروت: دارالکتاب العربی.
  • سورآبادی، ابوبکر (1380ش): «تفسیر سورآبادی» تهران: فرهنگ نشر نو.
  • سیوطی، جلال الدین (1407ق): «الانقان فی علوم القرآن» بیروت، دارالکتب العلمیة.
  • ـــــــــــــــــــ (1404ق): «الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور»، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
  • شبّر، سید عبدالله (1412ق): «تفسیر القرآن الکریم»، بیروت: دارالبلاغه للطباعة و النشر
  • شریف لاهیجی، محمد بن علی (1373ش): «تفسیر شریف لاهیجی»، تهران: دفتر نشر داد.
  • طباطبایی، سید محمد حسین (1417ق): «المیزان فی تفسیر القرآن»، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  • طبرسی، ابومنصور احمد بن علی (1372): «مجمع البیان فی تفسیر القرآن» تهران: ناصر خسرو.
  • طبری، ابوجعفر محمد بن جریر (1412ق): «جامع البیان فی تفسیر القرآن»، بیروت: دار المعرفة.
  • طریحی، فخرالدین (1408ق) مجمع البحرین؛ تهران: الثقافة الاسلامیة، 1408ق.
  • طوسی، ابوحعفر محمد بن حسن (بی­تا): «التبیان فی تفسیر القرآن»، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • قرشی، سید علی اکبر (بی­تا): «قاموس قرآن»، تهران:‌ دارالکتب الاسلامی.
  • قرطبی، محمد بن احمد (1364ش): «الجامع لأحکام القرآن»، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
  • محمّدی ری‌شهری، محمّد (1392ش): «منتخب میزان الحکمة»، تلخیص سیّد حمید حسینی، ترجمة حمیدرضا شیخی، تهران: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.
  • مشکینی، علی (بی­تا): «مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه»، قم: نشر الهادی.
  • مصطفوی، حسن (1360ش): «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد (1416ق): «غرائب القرآن و رغائب الفرقان»، بیروت: دارالکتب العلمیه.