نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌‌دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس

1022034/sshq.2022.324235.1137

چکیده

عکس‌ها به‌عنوان یک سند تاریخی پاسخ گوی کنجکاوی‌های بشر هستند. عکاسی پرتره یکی از شاخه‌های عکاسی است و شیوه‌ای مدرن در بیان چهرۀ افراد است که در آن پیام درونی فرد با توجه به حالت چهره بیان می‌شود. زبان عربی زبان تصویر است واژه‌ها در عمق خود معنایی را بیان می‌کنند. در واژگان قرآن کریم تصاویری وجود دارد که هنرمندانه مفهوم را به خواننده منتقل می‌کند. گاهی واژه‌های قرآنی معرف یک چهره هستند که حالت‌های غم شادی نفرت را نشان می‌دهد. این حالت‌ها را می‌توان در چهرۀ افراد در قیامت مشاهده کرد. برای دست یافتن به‌عکس پرترۀ این چهره‌ها نیاز به یک روش علمی داریم مانند علم چهره خوانی که در دنیا به‌عنوان یک روش روانشناسی در شناخت افراد از آن بهره می‌برند.

علم چهره خوانی حالات چهره را بر اساس ظواهر و خطوط صورت بیان می‌کند و از طریق علم روانشناسی، شخصیت فرد را معرفی می‌کند. پل اِکمَن و والاس وی. فیریزن دو نظریه‌پرداز به بررسی علم چهره خوانی پرداختند. آن‌ها با تعداد زیادی عکس از چهرۀ افراد که نشان‌دهندۀ احساس غافلگیری، ترس، شادی، نفرت، خشم و غم است، نشان دادند که چگونه، این احساسات اساسی را به‌درستی بشناسیم. در این جستار با توجه به روش توصیفی ـ تحلیلی و تکیه‌بر نظریات این دو در علم چهره خوانی، عکس پرترۀ افراد را در حالت‌های نامبرده در صحنه‌پردازی‌های روز قیامت را به دست می‌آوریم. یافته‌ی دیگر این پژوهش واژه‌شناسی؛ که در القای معنی آیات و تفسیرشان به ذهن خواننده، بسیار اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Achieve portraits of people in doomsday scenes with the help of Paul Ekman and Wallace Weifrizen face reading patterns (Study in the words related to the verses of resurrection)

نویسندگان [English]

 • Elham Khabir 1
 • Ali Khezri 2
 • Rasoul Bellavi 3

1 M.A. Student in Arabic Language and Literature, Persian Gulf University

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University

3 Scholars of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University

چکیده [English]

Photographs as a historical document respond to human curiosity. Portrait photography is one of the branches of photography and is a modern way of expressing the face of people in which the inner message of the person is expressed according to the state of the face. Arabic is the language of images. Words express meaning in depth. In the words of the Holy Quran, there are images that artistically convey the meaning to the reader. Sometimes Qur'anic words represent a face that indicates states of sadness, joy, hatred, anger, or fear. These states can be seen in the faces of people in the resurrection. To achieve the portrait of these faces, we need a scientific method, such as the science of face reading, which is used in the world as a psychological method in recognizing people.
 The science of face reading expresses facial expressions based on the appearance and lines of the face and introduces the personality of a person through the science of psychology. Paul Ekman and Wallace W. Firizan, two theorists, studied the science of face reading. They showed how to recognize these basic emotions with a large number of photographs of people's faces that show feelings of surprise, fear, joy, hatred, anger, and sadness. In this article, according to the descriptive-analytical method and relying on the theories of the two in the science of face reading, we obtain the portrait photos of people in the mentioned situations in the doomsday scenes. Another finding of this terminological research; Which is very effective in instilling the meaning of verses and their interpretation in the mind of the reader.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Quran
 • Quranic words
 • portrait photography
 • face reading
 • کتابنامه

  • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
  • أبو إسحاق الزجاج، إبراهیم بن السری بن سهل (1408 هـ): «معانی القرآن وإعرابه»، المحقق: عبد الجلیل عبده شلبی، بیروت: عالم الکتب
  • اکمن، پل، والاس وی فریزن (1398 ش): «رمزگشایی از چهره»، قم، انتشارات بیان روشن، چاپ دوم.
  • اسماعیلی، مهدی (بی­تا): «مبانی عکاسی»، بی جا: بی­نا
  • الدرویش، محیی الدین (بی­تا): «إعراب القرآن الکریم وبیانه»، الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع
  • الراغب الأصفهانی، (1412ق): «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت: دارالعلم
  • جلال الدین السیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر (بی­تا): «الدر المنثور فی التفسیر بالماثور»، بیروت: دارالفکر
  • جوادی‌عاملی، عبدالله (1312ش): «یاد معاد»، تهران، انتشارات مرکزنشر فرهنگی، چاپ اول.
  • حکیمزاده، پدرام (1397ش): «ارتباط تصویری»، تهران، انتشارات شهر پدرام، چاپ اول.
  • خسروی حسینی، چ 1، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی مرتضوی
  • خونساری، شهریار (1397ش): «عکاسی پرتره»، تهران، انتشارات درج عقیق، چاپ اول.
  • زمخشری، جارالله محمود بن عمر (1407ق): «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل»، بیروت: دارالکتاب العربی
  • سیمون، ریک (1950م): «انگیزه و دانش عکس درمانی کشف قدرت تصاویر»، ترجمه نیما عربشاهی، قم: انتشارات بیان روشن، چاپ اول.
  • شوکانی، محمد بن علی (1414ق): «فتح القدیر»، بیروت: دارالکلم الطیب.
  • صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم ‌(1366ش): «تفسیر القرآن الکریم»، قم: بیدار، چاپ دوم.
  • طوسی، محمد بن حسن (بی­تا): «التبیان فی تفسیر القرآن»، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • طباطبایی نظری، علی (1398ش): «مینیمالیسم عکاسی از چهره مخلوقات»، تهران: ناشر لوح محفوظ، چاپ اول.
  • طاهری، علیرضا (1397ش): «فیزیوگنومی یا چهره‌شناسی و انعکاس آن در نقاشی و ادبیات»، دانشکده هنر و معماری سیستان و بلوچستان، ش 1، صص 93-102.
  • قرشی، سید علی‌اکبر (1371ش): «قاموس القرآن»، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.
  • قرشی، سید علی‌اکبر (1377ش): «تفسیر احسن الحدیث»، تهران: انتشارات بنیاد بعثت.
  • قطب، (1349ش): «دورنمای رستاخیز در ادیان پیشین و قرآن»، ترجمه غلامرضا.
  • ــــ، (1412ه)، «فی ظلال القرآن»، بیروت: دار الشروق، چاپ اول.
  • کریم‌مسیحی، یوریک (1394ش): «عکس و دیدنِ عکس (عکس به ما چه می‌دهد، ما از عکس چه می‌گیریم)»، تهران: انتشارات بیدگل، چاپ اول.
  • مهتدی، حسین (1398ش): «فرهنگ واژگان قرآن کریم»، بوشهر: دانشگاه خلیج فارس.
  • نووی الجاوی، الشیخ محمّد بن عمر (بی­تا): «مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید»، المحقق: محمّد أمین الضنّاوی، دار الکتب العلمیّة.