نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد . ایران

1022034/sshq.2022.350164.1168

چکیده

طلوع معجزه­ی سخن­گونه قرآن کریم در سرزمین عربی، زمینه­ساز نقش­آفرینی ادبیات عرب در دریافت زوایا و لطایف معنایی قرآن، و تلاش حداکثری دین­پژوهان و اهل تفسیر در این عرصه شده است. پژوهش کتابخانه­ای حاضر که به شیوه­ی توصیفی_تحلیلی سامان یافته با بررسی تفسیر «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» به عنوان یکی از تفاسیر اشاری ارزشمند سده­های میانی اسلام با رویکرد جامع و جلوه­های ادبی ویژه، این مهم را دنبال کرده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که توانایی مؤلّف در حوزه­ی ادبیات عرب او را در دریافت معانی دقیق و گاه بدیع از قرآن یاری رسانده است. در نظر گرفتن ریشه، اشتقاق، تصریف، واژه­گزینی، حسن تعبیر و تفاوت نهادن میان کلمات به ظاهر همگون، تبیین وجوه اعرابی آیات با تسلّط بر اسناد پشتیبان ادب عرب و ارائه­ی تبیینی گاه متفاوت با اولویت بخشی به ادبیات قرآنی، و آشکار سازی اسلوب و نظم فاخر قرآن کریم در دو ساحت فصاحت و بلاغت از مهم­ترین ویژگی­های ادبی این تفسیر است. همچنین بحث اختصاصی «وقف» و ارتباط آن با ادبیات عرب و جنبه­های موسیقیایی زبان با محوریت «نبر و تنغیم» نیز مسیر نوینی است که به طور آشکار در این میراث تفسیری پیموده شده و با پیوند راه ادبیات و تفسیر قرآن، دریافت و ابلاغ معنا را برای مفسّر و قرآن­ پژوهان هموارتر نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The application of literary sciences in understanding and interpreting the Holy Quran; Case study: "Interpretation of Nishaburi"

نویسندگان [English]

 • Sayedmahi Rahmati 1
 • fatemeh hajiakbari 2

1 Assistant Professor of Theology Department (Quran and Hadith Sciences), Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

2 Assistant Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith, Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

چکیده [English]

The emergence of the miracle of the Holy Qur'an in the Arabic land has laid the groundwork for the role of Arab literature in understanding the angles and nuances of the meaning of the Qur'an, and demands the maximum efforts of religious scholars and commentators in this field. The current library research, which is organized in a descriptive-analytical way, examines the interpretation of "Gharaib al-Qur'an and Raghaib al-Furqan" as one of the valuable allusive interpretations of the middle centuries of Islam with a comprehensive approach and special literary effects. The findings of the research indicate that the author's ability in the field of Arabic literature has helped him in receiving precise and sometimes innovative meanings from the Qur'an. Considering the origin, derivation, interpretation, choice of words, good interpretation and differentiating between apparently similar words, explaining the Arabic aspects of the verses by mastering the supporting documents of Arab literature and presenting sometimes different explanations with priority given to Quranic literature, and Revealing the noble style and order of the Holy Quran in the two areas of eloquence and eloquence are the most important literary features of this commentary. Also, the special discussion of "waqf" and its connection with Arabic literature and the musical aspects of the language with the focus on "nabar and tanghim" is also a new path that has been clearly followed in this interpretive heritage. It connects the path of literature and interpretation of the Qur'an to understanding it and has made the communication of the meaning smoother for commentators and Quran scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qur'an
 • Arabic literature
 • endowment and beginning
 • Nishaburi
 • قرآن کریم
 • آقا بزرگ طهرانی، محمد محسن (1403ق): «الذریعة­ إلی تصانیف الشیعة»، بیروت: دار الأضواء، ط ثالثة.
 • آلوسی، محمود بن عبد الله (1415ق): «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی»، ‏بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • الانباری، ابوبکر محمد بن قاسم (1971م): «ایضاح الوقف و الابتداء فی کتاب الله عزّ و جلّ»، دمشق: دارالکتب العلمیة.
 • ابن الانباری، ابوالبرکات (1405ق): «نزهة الألباء فی طبقات الأدباء»، الاردن: تحقیق ابراهیم السامرائی، مکتبة المنار، ط ثالثة.
 • ابن الانباری، ابوالبرکات (1980): «البیان فی غریب اعراب القرآن»، مصر: الهیئة العامة للکتاب.
 • ابن بابویه، محمد بن علی(صدوق) (1376ش): «الامالی»، تهران: کتابچی.
 • ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمّد (1362ش): «تاریخ ابن خلدون»، تهران: مرکز انتشارات علمی فرهنگی.
 • ابوحیان، محمد بن یوسف‏ (1420ق): «البحر المحیط فى التفسیر»، بیروت: دارالفکر.
 • ابو السعود، محمد بن محمد (1983م): «تفسیر ابى السعود(ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم)»، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.
 • الأشمونی، احمد بن محمد (1353ق): «منار الهدی فی بیان الوقف و الابتداء و معه المقصد لتلخیص ما فی المرشد من الوقف و الإبتداء»، مصر: مصطفی البابی الحلبی.
 • اکاف، راسل ‌لینکلن (1358ش): «کاربرد روش سیستم­ها: به ضمیمه تعبیر قرآن آربری»، تهران: بعثت.
 • الامیر، محمّد (1404ق): «حاشیة الامیر علی مغنی اللبیب»، مصر: مطبعة عیسی البابی الحلبی.
 • الأمین، محسن (1983م): «أعیان الشیعة»، تحقیق حسن الأمین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
 • الانباری، محمّد بن قاسم (1391ق): «ایضاح الوقف و الابتداء فی کتاب الله عزّ و جلّ»، تحقیق محیی الدین عبد الرحمن رمضان، دمشق: دار الکتب العلمیة.
 • بروکلمان، کارل (1977م): «فقه اللغات السامیة»، ترجمه رمضان عبد التواب، ریاض: جامعة عین شمس.
 • پورت، جان دیون (1382ش): «عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن»، ترجمه سیّد غلامرضا سعیدی، تهران: اطلاعات.
 • الجزری، ابو الخیر محمد بن محمد (1421ق): «النشر فی القراءات العشر»، تصحیح علی محمد الضباع، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • حاجی زاده، مهین (1388ش): «دستورنویسی و زبان­شناسی عربی»، تهران: جهاد دانشگاهی.
 • حبلص، محمد یوسف (1993م): «اثر الوقف علی الدلالة الترکیبیة»، القاهرة: دار الثقافة العربیة.
 • حسان، تمام (1990م): «مناهج البحث فی اللغة»، القاهرة: مکتبة الأنجلو المصریة.
 • خفاجی، احمد بن محمد (1418ق): «حاشِیةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسیرِ البَیضَاوِی، الْمُسَمَّاة: عِنَایةُ القَاضِى وکِفَایةُ الرَّاضِى عَلَى تفْسیرِ البَیضَاوی»، بیروت: دار صادر.
 • خوش­منش، ابوالفضل (1398ش): «تناسب سوره­ها تنظیر و تدبر در سوره­های حزب مفصل»، تهران: مرکز طبع و نشر قرآن کریم.
 • الدانی، ابو عمرو (1407ق): «المکتفی فی الوقف و الابتداء»، تحقیق یوسف المرعشلی، بیروت: مؤسسه الرسالة، ط ثانیة.
 • الذهبی، محمد حسین (1396ق): «التفسیر و المفسرون»، بیروت: دار المعرفة، ط ثانیة.
 • رافعی، مصطفی صادق (1421ق): «اعجاز القرآن و البلاغة النبویه»، بیروت: دارالکتب العلمیة منشورات محمد علی بیضون.
 • الرازی، فخر الدین (1401ق): «مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)»، بیروت: دارالفکر.
 • الرازی، نجم الدین (2009م): «التأویلات النجمیة فی التفسیر الاشاری الصوفی»، تحقیق احمد فرید مزیدی، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • رافعی، مصطفی صادق (1360ش): «اعجاز قرآن و بلاغت محمّد»، تهران: بنیاد قرآن.
 • رحمتی، سید مهدی (پاییز و زمستان 1399ش): «بررسی قرائات در تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان»، دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، شماره 15 (سال هشتم).
 • الزرقانی، محمد عبد العظیم (1372ق): «مناهل العرفان فی علوم القرآن»‏، قاهره: دار احیاء الکتب العربیة.
 • الزرکشی، محمد بن عبدالله (1410ق): «البرهان فی علوم القرآن»، تحقیق محمد أبو إبراهیم، بیروت: دار المعرفة.
 • الزرکلی، خیر الدین (1984م): «الأعلام»، بیروت: دارالعلم للملایین، ط سادسة.
 • الزمخشری، ابوالقاسم جار الله محمود بن عمر (1986م): «الکشّاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل»، بیروت: دارالمعرفة.
 • سخاوی، علی بن محمّد (1413ق): «جمال القراء و کمال الاقراء»، بیروت: دارالبلاغة.
 • السمین الحلبی، احمد بن یوسف (1414ق): «الدرّ المصون فی علوم کتاب المکنون»، بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون.
 • سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر (1988م): «الکتاب»، تصحیح و شرح عبدالسلام محمّد هارون، القاهرة: الخانجی.
 • السیوطی، جلال الدین (1398ق): «الإتقان فی علوم القرآن»، مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، طبعة رابعة.
 • السیوطی، جلال الدین (1418ق): «همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع»، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • شاهرودی، عبد الوهاب (1383ش): «ارغنون آسمانى، جستارى در قرآن، عرفان و تفاسیر عرفانى‏»، رشت: کتاب مبین، چاپ اول.
 • الصابونی، محمد علی (1405ق): «التبیان فی علوم القرآن»، بیروت: عالم الکتب.
 • صادقی تهرانی، محمد (1406ق): «الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه»، قم: فرهنگ اسلامی.
 • طباطبائی، سیّد محمد حسین (1390ق): «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏، چاپ دوم.
 • ـــــــــــــــــــــــــــ (1386ش): «قرآن در اسلام»، قم: بوستان کتاب.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1372ش): «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.
 • طبری، ابوجعفر محمد بن جریر (1408ق): «جامع البیان عن تأویل آی القرآن (تفسیر الطبری)»، بیروت: دار الفکر.
 • طریحی، فخرالدین (1375ش): «مجمع البحرین و مطلع النیرین»، تهران: مرتضوی.
 • عباس حسن (1428ق): «النحو الوافی»، قم: انتشارات محبین.
 • العسکری، ابو هلال (1401ق): «الفروق اللغویة»، تحقیق حسام الدین القدسی، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • عمر، احمد مختار (1997م): «دراسة الصوت اللغوی»، القاهرة: عالم الکتب.
 • غیبی، عبد الاحد و سولماز پرشور (1397ش): «واکاوی ایقاع نبر و تنغیم در جزء 30 قرآن کریم»، دو فصلنامه مطالعات سبک­شناختی قرآن کریم، سال اول، شماره دوم.
 • فاید، عبد الوهاب (1973م): «منهج ابن عطیة فی التفسیر»، القاهره: الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة.
 • فراستخواه، مقصود (1376ش): «زبان قرآن»، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • قرطبی، محمد بن احمد (1364ش): «الجامع لأحکام القرآن»‏، تهران: ناصرخسرو.
 • قطب شاذلی، سید (1425ق): «فی ظلال القرآن»، بیروت: دارالشروق.
 • القمی النیسابوری، نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسین (1381ق): «غرائب القرآن و رغائب الفرقان»، تحقیق إبراهیم عطوة عوض، مصر: البابی الحلبی.
 • کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق): «الکافی»، تحقیق علی اکبر غفاری و محمّد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
 • محیسن، محمد سالم (1412ق): «الکشف عن احکام الوقف و الوصل فى العربیه»، بیروت: دار الجیل.
 • محمّدی مجد، احمد (پاییز و زمستان 1395ش): «تبارشناسی فکری_مذهبی نظّام نیشابوری»، نشریه قرآن­شناخت، شماره دوم (سال نهم، شماره پیاپی 17).
 • معرفت، محمد هادی (1415ق): «التمهید فی علوم القرآن»، قم: مؤسسة النشر الاسلامى‏.
 • معلوف، لویس (1390ش): «المنجد»، ترجمه محمّد بندر ریگی، تهران: انتشارات ایران.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1371ش): «تفسیر نمونه»، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
 • الموسوی الخوانساری، محمد باقر (1390ق): «روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات»، قم: مکتبة اسماعیلیان.
 • موحّدی، محمّد رضا (بهار و تابستان 1394ش): «مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن»، دو فصلنامه علمی­پژوهشی کتاب قیّم، شماره 12 (سال پنجم).
 • مهدوی راد، محمّد علی (بهمن و اسفند 1367ش): «شناسایی برخی از تفاسیر عامه (6): غرائب القرآن و رغائب الفرقان»، نشریه حوزه، شماره 30 (دوره پنجم).
 • النحاس، ابوجعفر (1978م): «القطع و الائتناف»، تحقیق احمد خطاب العمر، بغداد: مطبعة العانی.
 • نصر، محمد مکى (1349ق): «نهایة القول المفید فى علم التجوید»، تصحیح على محمد ضباع، مصر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى و اولاده.
 • ودود، آمنه (1400ش): «قرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن»، ترجمه اعظم پویا و معصومه اگاهی، تهران: انتشارات حکمت.