نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،علوم قرآنی مشهد، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی مشهد، مشهد، ایران

1022034/sshq.2022.352770.1175

چکیده

«صلیب» به نظر عده‌ای از اندیشمندان به عنوان یکی از واژگان دخیل (معرّب) است که ریشه آن مورد اختلاف پژوهشگران می باشد. این واژه یکی از کلماتی است که به واسطه تطورات گوناگون، معنا و کاربرد اولیه آن دستخوش تغییراتی شده است. اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن جهت است که این واژه دارای خاستگاه ایرانی بوده و در زبان عربی تحول معنایی داشته و فهم آن تأثیر زیادی بر فهم و درک کلام الهی دارد. این پژوهش با روش تاریخی و تحلیلی و با هدف بررسی خاستگاه تاریخی و تبارشناسی واژه «صلیب»، سیر تحول معنایی آن در زبان عربی و کاربست تاریخی مشتقات واژه «صلیب» را در بافت آیات قرآن مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که واژه معرّب «صلیب» از ریشه فارسی «چلیپا» است که به عنوان نماد خورشید‌پرستی از تمدن باستان ایرانیان گرفته شده و در اکثر تمدن‌های باستانی مورد استفاده بوده است. این نماد طی تطورات دینی و فرهنگی در تمدن‌ها و قومیت‌های گوناگون ابتدا به «چوبه‌دار» اطلاق گرفته و پس از مصلوب شدن حضرت عیسی(ع) به عنوان نماد مقدس و انحصاری مسیحیان شناخته شده است. سپس با راه یافتن به زبان عربی به مفاهیم «سختی»، «استخوان کمر» و «به دار آویختن» نیز تطور معنایی پیدا کرده است. در قرآن کریم نیز به دو مفهوم «استخوان کمر مرد» و «به دار آویخته شدن» در مشتقات مختلفی به کار رفته است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genealogy and study of the evolution of the meaning of the word "cross"

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Noroozi 1
  • Mahnaz Tafaghodi 2

1 Department of Quranic Sciences and Interpretation, University of Holy Quranic Sciences and Education

2 Graduated from Mashhad Faculty of Quranic Sciences

چکیده [English]

According to some thinkers, "cross" is one of the Arabic words, the origin of which is disputed by researchers. This word is one of the words whose meaning and initial usage have undergone changes due to various developments.The importance and necessity of this research is due to the fact that this word has an Iranian origin and has changed its meaning in the Arabic language, and understanding it has a great impact on the understanding of the divine word. This research, with the historical and analytical method and with the aim of investigating the historical and genealogical origin of the word "cross", analyzes the evolution of its meaning in the Arabic language and the historical use of the derivatives of the word "cross" in the context of the verses of the Quran. The results of this research show that the Arabic word "cross" is from the Persian root "chalipa", which was taken as a symbol of sun worship from the ancient Iranian civilization and was used in most of the ancient civilizations. During the religious and cultural developments in various civilizations and ethnicities, this symbol was first referred to as "the gallows" and after the crucifixion of Jesus (pbuh), it became known as the holy and exclusive symbol of Christians. Then, by finding its way into the Arabic language, the concepts of "hardness", "backbone" and "hanging" have also developed in meaning. In the Holy Quran, the two concepts of "man's back bone" and "being hanged" are used in various derivatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cross"
  • crucifix
  • genealogy
  • historical application
  • semantic evolution