نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، علوم قرآن و حدیث گرایش تفسیر تطبیقی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار ،علوم قرآن و حدیث، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات ، دانشگاه میبد، میبد . ایران

4 استادیار ،علوم قرآن و حدیث، دانشگاه یزد، یزد، ایران،

1022034/sshq.2023.365093.1217

چکیده

یکی از گونه ­های قرآن ­شناسی دهه­ های اخیر در میان مستشرقان و مسلمانان، پژوهش­های نوین در شناخت ساحت­ های جدید نظم قرآن کریم است که در این میان پژوهش­های مبتنی بر نظم متقارن توانسته است جایگاه خوبی را در این میان به خود اختصاص دهد. مقاله حاضر با در پیش گرفتن روش توصیفی_تحلیلی، به بررسی رویکرد «ریموند فرین»، قرآن پژوه معاصر خواهد پرداخت. وی با تکیه بر نظریه نظم متقارن به تحلیل بلاغی سوره یوسف می­پردازد. این مقاله، نخست به معرفی مفهوم نظم متقارن پرداخته و پس از آن دیدگاه ریموند فرین در نظم سوره یوسف را بیان کرده و به نقد و بررسی آن می­پردازد. ریموند فرین سوره یوسف را به یازده بخش تقسیم می­نماید و به صورت معکوس میان بخش­های مختلف سوره ارتباط برقرار کرده و یک مدل کلی و فراگیر را از ارتباط بخش­های سوره ارائه می­کند. از جمله نقدهایی که بر کار وی وارد است؛ می­توان به عدم ذکر مبانی تقسیم­بندی و ارائه تفاسیر اشتباه از سوره یوسف همچون منفی انگاری روح، تمایل یوسف به زلیخا و زندانی کردن سارق جام پادشاه اشاره کرد. از نتایج پژوهش می­توان تبیین بهتر زیبایی ترکیب متن سوره یوسف، توسعه مباحث اعجاز ادبی قرآن کریم و توسعه مباحث متن پژوهی جدید در راستای اثبات عدم تحریف قرآن اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical study of the theory of symmetric order in explaining the coherence of Surah Yusuf (with emphasis on Raymond Farrin approach)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fazeli 1
  • Bemanali Dehghan Mangabadi 2
  • Ahmad zarezardini 3
  • Mohammad Ali Haydari Mazraih Akhund 4

1 PhD student in Quranic and Hadith Sciences, majoring in comparative interpretation, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor of Quranic and Hadith Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

3 Department of Quranic Sciences and Hadith, Meybod University, Meybod, Iran

4 Assistant professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Yazd University, Iran.

چکیده [English]

One of the types of Quranology in recent decades among Orientalists and Muslims is new research in recognizing new areas of the order of the Holy Quran. In this regard, research based on symmetric order has been able to occupy a good position in this regard. The present article, using a descriptive-analytical method, will examine the approach of "Raymond Farrin", a contemporary Quran researcher. Relying on the theory of symmetrical order, he analyzes the rhetoric of Surah Yusuf. This article first introduces the concept of symmetrical order and then expresses Raymond Farrin's view on the order of Surah Yusuf and reviews it. Raymond Farrin divides Surah Yusuf into eleven sections and establishes an inverse relationship between the sections of the Surah and presents a general and comprehensive model of the relationship between the sections of the Surah. Among the criticisms of his work; We can not mention the principles of division and misinterpretations of Surah Yusuf, such as the negativity of the soul, Yusuf's inclination towards Zulaikha, and the imprisonment of the thief of the King's Cup. One of the results of this research is proving the regular structure of Surah Yusuf

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Raymond Farrin
  • Surah Yusuf
  • Circular Composition
  • Semitic Rhetoric
  • Heart Industry
قرآن کریم
ابن کثیر، اسماعیل (1412ق): «تفسیر القرآن العظیم»، بیروت: دار المعرفة.
ابوحیان اندلسی، محمدبن یوسف (1420ق): «البحرالمحیط فی التفسیر»، بیروت: دارالفکر.
آنتیلا، یاکو همین (1398ش): «کسروی و ترجمه­های عربی خدای نامه»، غضنفری، کلثوم، کارنامه تاریخ، شماره 12، 44-78.
ثعلبى، احمدبن محمد (1422ق): «الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی» بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
حویزى، عبدعلى بن جمعه (1415ق): «تفسیر نور الثقلین»، قم: اسماعیلیان.
رابینسون، نیل (1391ش): «دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده»، شاکر، محمدکاظم، عسگری، انسیه، پژوهش­های قرآنی، شماره 69، 190-156.
طباطبایی، سید محمدحسین (1412ق): «المیزان فی تفسیر القرآن»، قم: جامعه مدرسین.
طبرى، محمدبن جریر (1412ق): «جامع البیان فى تفسیر القرآن»، بیروت: دار المعرفة.
فخر رازى، محمدبن عمر (1420ق): «التفسیر الکبیر»، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
فرین، ریموند (1398ش): «رابطه ساختار و تفسیر در قرآن (مطالعه­ای بر تقارن و انسجام در متن مقدس اسلام)»، مترجم: سمیه محمدیان، تهران: ارشدان.
فضل­الله، محمدحسین (1419ق): «من وحى القرآن»، بیروت: دارالملاک.
قرطبی، محمدبن احمد (1405ق): «الجامع لاحکام القرآن»، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
قطب، سید (1425ق): «فى ظلال القرآن»، بیروت: دار الشروق.
مکوند، محمود؛ شاکر، محمدکاظم (1394ش) «بازخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه میشل کویپرس)»، پژوهش­های قرآنی، شماره 76، 23-56.
میر، مستنصر (1388ش): «فنون و صنایع ادبی در قرآن»، حری، ابوالفضل، پژوهش­های قرآنی، شماره 59، 154-179.
مینت. پوزیه (2004م): «طریقة التحلیل البلاغی و التفسیر: تحلیلات نصوص من الکتاب المقدس و من الحدیث النبوی الشریف»، بیروت: دار المشرق.
Abdel Haleem, Mohammad (2005): “Understanding the Qur’an: Themes and Style”, MIDEO, vol 15, 139-155.
Anttila, Jaakko Hämeen (1991): “We Will Tell You the Best of Stories”, Stor, vol 67, 7–32.
Anwar Qureshi; Jawad (2017): “Ring Composition in Surat Yusuf (Q. 12)”, JIQSA, vol 2, 149.173-
Cuypers, Michel, (1995): “Structures rhétoriques dans le Coran: Une analyse structurelle de la sourate ‘Joseph’ et de quelques sourates brèves”, MIDEO, vol 22, 107–195.
--------- (2009): “The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of the Qurʾan, Miami: Convivium”.
--------- (2011): “Semitic Rhetoric as a Key to the Question of the naẓm of the Qur’anic Text”. Journal of Qur’anic Studies, vol 13, 1-24
--------- (2015): “The Composition of the Qur'an”, London: Bloomsbury.
Douglas, Mary (2010): “Thinking in Circles: An Essay on Ring Composition”, New Haven: Yale University Press.
Farrin, Raymond (2014): “Structure and Quranic Interpretation: A Study of Symmetry and Coherence in Islam’s Holy Text”. Ashland: White Cloud Press.
Greifenhagen, Franz Volker (2009): “The qamis in Surat Yusuf: A Prolegomenon to the Material Culture of Garments in the Formative Islamic Period,” Journal of Qur’anic Studies, vol 11, 72-92.
Mir, Mustansir (1986): “The Qurʾānic Study of Joseph: Plot, Themes, and Characters”, JIQSA. vol 76، 1–15.
------------ (2000): “Irony in the Qurʾān: A Study of the Story of Joseph” Stor، vol 2, 173–187.
Neuwirth, Angelika (1980): “Zur Struktur der Yūsuf-Sure. Studien aus Arabistik und Semitistik”, MIDEO, vol 5, 125–152.
Robinson, Neal (2003): “Discovering the Qurʾan: A Contemporary Approach to a Veiled Text”, Washington: Georgetown University Press.
Sinai, Nicolai (2017): “Review Essay: Going Round in Circles”, Journal of Qur’anic Studies, vol 19, 106–122.