نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

2 استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مراغه، ایران

1022034/sshq.2023.377281.1250

چکیده

چکیده
توجه به اصل و قاعد سیاق در رسیدن به مراد الاهی در تفسیر قرآن یکی از قواعد تفسیری است که برخی از مفسران به آن توجه دارند. علامه طباطبایی از جمله مفسرانی است که توجه ویژه‌ای به قاعده سیاق داشته و در جای جای تفسیر المیزان بر کاربست آن جهت رسیدن به مراد الاهی تاکید دارند. با توجه به اینکه بهره گیری از قاعده سیاق یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مبانی تفسیری علامه محسوب میشود، اما ایشان گاهی در تفسیر برخی از آیات قرآن از این مبنای تفسیری خود عدول کرده است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن اشاره به کارکردهای کاربست سیاق در تفسیر المیزان به مبانی عدول علامه طباطبایی از سیاق آیات در رسیدن به مراد خدا اشاره کرد است. نتایج حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که علامه طباطبایی در آیات مربوط به امامت امام علی (ع) و فضایل اهل بیت (ع)، همچنین عدم ارتباط با صدر و ذیل آیه، هماهنگی با شأن نزول آیه، مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات قبل و بعد، استفاده از شمول معنایی آیه از قاعده سیاق آیات عدول کرده است.
واژه‌گان کلیدی: سیاق، مبانی عدول، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Allameh Tabatabaee’s Stylistic Foundations in Deviating from the Principle of Style (Siyagh) in Tafsir al-Mizan

نویسندگان [English]

  • hamid jalilian 1
  • mohammad sobhani yamchi 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran

2 Assistant Professor, Department of Qur'an Interpretation and Sciences, University of the Holy Quran Sciences and Education, Maragheh, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The Principle of Style is an interpretive principle that is considered by some interpreters in unraveling the Divine meaning in interpreting the Holy Quran. Allameh Tabatabaee was among the interpreters who paid particular attention to the principle of style and emphasized its utilization to unravel the Divine meaning all over Tafsir al-Mizan. Though the use the style principle was one of the most important and prevalent interpretive foundations of Allameh Tabatabaee, he sometimes deviated from his interpretive principle in interpreting some Quranic verses. The present study utilized a descriptive-analytical methodology to both point out the applications of the style principle in Tafsir al-Mizan and the reasons for Allameh Tabatabaee’s deviation from using this principle in unraveling the Divine meaning. The results showed that Allameh Tabatabaee deviated from the principle of style in verses dealing with Imam Ali (PBUH) and the virtues of Ahl al-Bayt, the irrelevance of the beginning and end of the verse, agreement with Asbab al-Nuzul (the occasions of revelation), the disagreement of the style of one verse with that of the surrounding verses, and the use of the principle of hyponymy.
Keywords: Style, Foundations of deviation, Allameh Tabatabaee, Tafsir al-Mizan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style
  • Foundations of deviation
  • Allameh Tabatabaee
  • Tafsir al-Mizan