نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، دانشکده ی علوم قرآنی، شیراز، ایران

2 استادیار علوم قران و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دکترای علوم قران و حدیث، قم، ایران،

3 استاد یار معارف دانشگاه علم و فناوری مازندران، دکترای تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، قم، ایران

1022034/sshq.2023.377726.1252

چکیده

معناشناسی‌از معانی‌واژه‌هاوجملات، درون نظام زبان بحث می‌کند و در کاربست قرآن، به واکاوی معنا در بافت مصحف شریف، می‌پردازد. از آن جهت که فهم دقیق واژگان با تفسیر و فهم متن ارتباطی تأثیرگذار دارد، مداقه در واژگان ضرورت می‌یابد. دراین مقاله باروش توصیفی_تحلیلی به معناشناسی‌ واژه‌ی حرف در قرآن کریم پرداخته شده‌است. بدین صورت که با نظر به مسئله‌ی سیاقمندی آیات قرآن با یکدیگر، به تحلیل حوزه‌ی معنایی حرف و مفاهیم مرتبط با آن در آیات مختلف پرداخته‌ایم. که این کار با محوریت شش آیه‌ی حرف در قرآن و سیاق‌های متصل و منفصل این آیات، صورت پذیرفت. دستاورد تحقیق حاضر عبارتست از: واژه‌ی‌حرف در دستگاه قرآن، به معنای تغییر، تبدیل،تأویل، عدول، کناره‌گیری و نفاق می‌باشد؛ و با حفظ ارتباط با معنای لغوی خود، از معنای مثبت و مرتبط با مکان، به معنای منفی تغییر یافته است و به عنوان صفت و ویژگی برای انسان‌های کافر بکاربرده شده است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، حوزه‌های معنایی،

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The semantics of the word "letter" in the epistemic geometry of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Shah Ali 1
  • Ali Asghar Shuai 2
  • Mohammad hosein shirafkan 3

1 Master's Degree in Quranic sciences,Univercity of sciences and Education of the Holy Quran, facualty of sciences, shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Quran and Hadith Sciences,Phd in Qur'anic and Hadith sciences,Qom,Iran.

3 Assistant Professor of Education Mazandran Univercity of sciences and Technology ,PhD in comparative interpretation, Univercity of sciences and Education of the Holy Quran , Qom, Iran

چکیده [English]

Semantics discusses the meanings of words and sentences within the language system, and in the application of the Qur'an, it analyzes the meaning in the context of Mushaf Sharif. Due to the fact that the accurate understanding of vocabulary has an effective relationship with the interpretation and understanding of the text, it is necessary to study the vocabulary. In this descriptive-analytical article, Baroosh has discussed the semantics of the word Haraf in the Holy Quran. In this way, considering the issue of the context of the Qur'anic verses with each other, we have analyzed the semantic field of the letter and the concepts related to it in different verses. This work was done with the focus of six verses of letters in the Qur'an and the connected and disconnected contexts of these verses. The result of the present research is: the word y-harf in the Qur'an system means change, conversion, interpretation, deviation, withdrawal and hypocrisy; And by maintaining the relationship with its literal meaning, it has been changed from a positive and place-related meaning to a negative meaning and has been used as an attribute and characteristic for unbelieving people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Holy Quran
  • semantic domains
  • letter
  • semantic relations
  • semantic change