نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، کرمانشاه-جوانرود، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

1022034/sshq.2023.380455.1263

چکیده

"ظلّ" در قرآن کریم به لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی از گستردگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. این واژه در آیات متعدد، دارای معانی مختلفی است که دارای دو جنبه‌ی مثبت و منفی است. از همین رو برای ارائه‌ی تصویری از جایگاه "ظلّ" در قرآن و نیز درکی بهتر از معانی این واژه‌، ناگزیر از شناخت مفاهیمی چون تفسیر، اسباب نزول و از دیگر سو ترادف، تضاد معنایی، و هم‌نشینی و جانشینی می‌باشیم، به گونه‌ای که ضروری می‌نماید در ساختار کلام، میدان معناشناختی با تکیه بر پنج محور بلاغت، ترادف، تضاد، هم‌نشینی و جانشینی مورد بررسی قرار گرفته و در درون بافت کلام به مباحث غیرزبانی چون تفسیر، تأویل، اسباب نزول و بعضاً شناخت معانی لغوی واژه بر اساس فرهنگ‌ها و نظر مفسران پرداخته شود. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به دو سطح زبانی و غیر زبانی، معناشناسی واژه‌ی "ظلّ" از طریق بررسی مؤلفه‌های بلاغت معنایی، ترادف، تضاد، هم‌نشینی و جانشینی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتیجه-ی بررسی حاکی از آن است که در ترادف، تنها واژه‌ای را که می‌توان برای ظل یافت، واژه‌ی فیء است که هر دو در معنای سایه کاربرد دارند. در تضاد، منظور تقابل معنایی است نه لفظی؛ یعنی ظل دارای چندین معنی است که گاه این معانی در تقابل هم قرار می‌گیرند؛ مانند سایه‌ی بهشت در تقابل با سایه‌ی جهنم یا سایه‌ی رحمت در تقابل با سایه‌ی عذاب. در بلاغت معنایی نیز مفاهیمی چون تشبیه، تمثیل و کنایه بسیار پر-کاربرد بوده و روابط هم‌نشینی و جانشینی نیز ملحوظ و قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

semantics The concept of "Shadow" in the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • mostafa javanrudi 1
 • HOSSEIN rostami 2

1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Payam Noor University, Kermanshah-Javanrud Iran

2 Master of Arabic Language and Literature, Payam Noor University

چکیده [English]

The concept of "Shadow" in the Qur'an has a considerable scope in terms of its literal and idiomatic meaning. This word has different meanings in many verses, which have both positive and negative aspects. Therefore, in order to discover and present an image of the position of "Shadow" in the Quran. it is inevitable to know concepts such as interpretation, means of descent and on the other hand synonyms, semantic contradictions,Cohabitation and succession. In such a way that it is necessary to examine the semantic field in the structure of speech by relying on the five axes of rhetoric, synonymy, contrast, coexistence and substitution. And within the context of speech, non-linguistic topics such as interpretation, sources of descent and sometimes knowing the lexical meanings of words should be addressed based on cultures and the opinion of commentators. In this article, with a descriptive-analytical method and considering both linguistic and non-linguistic levels, the semantics of the word "Shadow" is analyzed. The result of the investigation indicates that in the synonymy, the only word that can be found for shadow is the word Fai, the meaning of contrast is semantic, not literal; That is, shadow has several meanings, Like the shadow of heaven in opposition to the shadow of hell or the shadow of mercy in opposition to the shadow of torment. Concepts such as simile, allegory, and irony are also widely used in semantic rhetoric, and the relationships of coexistence and substitution are evident in other verses of the Holy Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Qur'an
 • Shadow
 • Semantic coexistence
 • semantic substitution
 • قرآن کریم.
 • ابن فارس بن زکریا، أبوالحسین احمد (1399هـ/1979م): «معجم مقاییس اللغة»، تحقیق و ضبط: عبدالسلام محمد هارون، بیروت: دارالفکر.
 • ابن قدامة المقدسی، الامام موفق الدین أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد(بی­تا): «کتاب التوابین»، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 • ابن کثیر الدمشقی، عمادالدین أبی الفراء اسماعیل (1432هـ-2011م): «تفسیر القرآن العیظم»، تحقیق عبدالرّزاق المهدی، بیروت-لبنان: دارالکتاب العربی.
 • ابن منظور الافریقی المصری، أبوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم (بی­تا): «لسان العرب»، بیروت: دار الصادر.
 • ابوزهره، محمد (بی­تا): «زهرة التفاسیر»، بیروت: دارالفکر العربی.
 • ابوجیان اندلسی، محمد بن یوسف (1413): «بحرالمحیط»، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 • اچسون، جین (1371): «مبانی زبان­شناسی»، ترجمه محمد فائض، تهران: نگاه.
 • امرؤالقیس(1425هـ/2004م): «دیوان»، بشرحه: عبدالرحمن المصطاوی، بیروت: دارالمعرفة، الطبعة الثانیة.
 • البرازی، محمد مجد الباکیر (1987م): «فقه اللغة العربیة»، عمان، الأردن: دار مجدلاوی.
 • التبریزی، خطیب (1414هـ/1994م): «شرح دیوان ابی تمام»، بیروت: دارالکتاب العربی.
 • بیضاوی، ناصرالدین ابوالخیر عبدالله بن عمر بن محمد شیرازی شافعی (بی­تا): «انوار التنزل و اسرار التأویل»، مشهور به تفسیر بیضاوی، بیروت: دار إحیا التراث العربی.
 • الجزایری، ابی­بکر جابر (بی­تا): «ایسر التفاسر»، مدینه: دارالفکر.
 • الجوهری، اسماعیل بن حمّاد (1399هـ/1979م): «الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة»، تحقیق: احمد عبدالغفور عطّار، بیروت: دارالعلم للملایین، الطبعة الثانیة.
 • الدایة، فایز (1996م): «علم الدلالة العربی»، دمشق: دارالفکر.
 • الراغب الاصفهانى، حسین بن محمد (1412): «المفردات فی غریب القرآن»، تحقیق: صفوان عدنان داود، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، ط1.
 • زمخشری خوارزمی، ابوالقاسم جار الله محمود بن عمر (1430): «تفسیر الکشاف»، بیروت: دارالمعرفة. ط چهارم
 • سید قطب (بی­تا): «فی ظلال القرآن»، ترجمه: مصطفی خرم­دل، تهران: احسان.
 • سوسور، فردینان دو (1378): «دوره زبان­شناسی عمومی»، ترجمه­ی کوروش صفوی، تهران: هرمس.
 • سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، جلال الدین محمد بن احمد محلی (1391): «ترجمه تفسیر جلالین»، مترجم : حسین رستمی، ارومیه: انتشارات حسینی اصل.
 • سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن (1424هـ/2003م): «درالمنثور فی التفسیر بالمأثور»، تحقیق: الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، القاهرة: مرکز هجر للبحوث والدراسات العربیة الاسلامیة.
 • صابونی، محمدعلی (1380/1422): «التبیان فی علوم القرآن»، تهران: احسان.
 • صادقی هادری، شعبان نصرتی (1390): «الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی»، مجله ذهن، شماره 48.
 • صفوی، کوروش (1391): «آشنایی با معنی­شناسی»، تهران: پژواک کیوان، چاپ دوم.
 • الطبری، محمد بن جریر (بی­تا): «تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل القرآن»، تحقیق و تخریج: محمود محمد شاکر و احمد محمد شاکر، قاهرة: مکتبة ابن تیمیة.
 • العثیمین، محمد بن صالح (1436): «تفسیر قرآن الکریم»، الریاض: دار ابن الجوزی.
 • فیروزآبادی، محمدبن یعقوب (1995): «القاموس المحیط»، بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون.
 • قائمی نیا، علیرضا (1389): «بیولوژی نص»، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • محمدخضر، محمد زکی (1433هـ / 2012م): «معجم کلمات القرآن الکریم»، ذیل ماده­ی: ظ ل ل). ط2.
 • مختار عمر، احمد (1423): «المعجم الموسوعی لألفاظ القرآن الکریم و قراءاته»، الریاض: مؤسسة سطور المعرفة.
 • ـــــــــــــــــ (1386): «معناشناسی»، مترجم: سید حسین صیدی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 • المراغی، احمد مصطفی (1365): «تفسیر المراغی»، لبنان، بیروت، نشر دار إحیاء التراث العربی،
 • مصطفوی، حسن (1385): «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، تهران: مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی.
 • المیبدی، ابوالفضل رشیدالدین (1371): «کشف الاسرار و عدة الابرار»، به اهتمام علی اصغر حکمت، تهران: امیر کبیر. ط5
 • هادی، اصغر (1391): «روشی نوین در معناشناسی مفاهیم و واژه­های قرآنی»، پژوهش­های قرآنی، سال هجدهم، شماره 4، پیاپی 72، زمستان 1391، 93.
 • الهلالیِّ، حُمَید بن ثَور (1371هـ/ 1951م): «دیوان حمید بن ثور الهلالی»، القاهرة: دارالکتب المصریة.
 • الیزیدی، الامام ابراهیم بن ابی محمد یحیی (1407هـ/1987م): «ما اتفه لفظه و اختلف معناه»، تحقیق: عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین.