نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآن تهران

2 دانشجو کارشناسی ارشد علوم ومعارف قرآن کریم- علوم قرآنی تهران

1022034/sshq.2023.387403.1281

چکیده

قرآن کریم به عنوان کتابی زنده،گویا و جامع همواره مورد حیرت مخاطبان خود چه فردی مسلمان ویا غیرمسلمان در تمام اعصار بوده است. یکی از عناصر شگفتی آن با عنوان تصویرپردازی هنری در دوران معاصر، مفسران را واداشته است که به این وجه از ویژگی های اعجاز بیانی قرآن بپردازند. تصویرپردازی هنری به عنوان ابزاری ارجح و خاص در سبک قرآن است؛ چراکه این ابزار هوشمندانه، معنای ذهنی و حالت روانی را به تصویر می‌کشد و در مورد واقعه محسوس و صحنه مشهود، ذهن را‌ به حرکت و پویایی وا می‌دارد. این تصویرسازی، تصویری حرکتی و تخیلی است. همچنین تصویری از لحن است که جای رنگ را در نمایش می‌گیرد و با توصیف گفتگو، صدای کلمات، لحن عبارات و موسیقی متن، اغلب در برجسته کردن هر یک از تصاویر هنری در ذهن، چشم و گوش آدمی، حس تخیل، فکر و وجدان را همراه می‌سازد. در تمام این تصویر پردازی‌های هنری قرآن کریم احساسات و عواطف آدمی با تاثیرپذیری در روح و اندیشه عقل بشری همراه میشود. در این نگارش، نویسنده برآن است که به جنبه هایی از تصویر پردازی های صورت گرفته در برخی از آیات سوره مبارکه بقره به صورت توصیفی-تحلیلی بپردازد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The miracle of the artistic depiction of the Qur'an in some verses of Surah Baqarah

نویسنده [English]

  • narges soltan 2

1

2 Master's student of Holy Qur'an Sciences and Knowledge - Quranic Sciences of Tehran

چکیده [English]

As a living, expressive and comprehensive book, the Holy Quran has always amazed its audience, whether Muslim or non-Muslim, in all ages. One of the elements of its surprise, called artistic imagery in the contemporary era, has made commentators to discuss the miraculous features of the Qur'an in this way. Artistic imagery is a preferred and special tool in the style of the Qur'an; Because this intelligent tool depicts the mental meaning and mental state and makes the mind move and dynamic in the case of a tangible event and visible scene. This illustration is a moving and imaginative image. It is also an image of the tone that takes the place of color in the show and by describing the conversation, the sound of the words, the tone of the phrases and the music, often in highlighting each of the artistic images in the mind, eyes and ears of a person, the sense of imagination, thought and It brings conscience. In all these artistic depictions of the Holy Qur'an, human feelings and emotions are associated with the influence of human spirit and thought. In this writing, the author intends to deal with aspects of the depictions in some verses of Surah Al-Baqarah in a descriptive-analytical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagery
  • art
  • Surah Baqarah
  • emotional
  • imaginative