نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار فقه و اصول دانشگاه علوم معارف قران کریم.

2 استادیار تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

1022034/sshq.2023.384693.1270

چکیده

آنچه از ظواهر قرآن کریم و روآیات استنباط می شود همه ملائکه دستور سجده برآدم را اطاعت نموده و بلافاصله در برابر مسجود خویش سجده نموده لیکن ابلیس از این امر تخلف نموده و از جمله کافران شمرده می شود. حال با توجه به استثنائی که در این امر الهی مشاهده می شود، آیا ابلیس از آغاز از جمله ملائکه بوده ، مأمور به سجده گشت و تخلف نمود و لذا استثناء به صورت متصل دانسته می شود یا این که این استثناء منقطع بوده و ابلیس را شامل نمی شود؟ هرچند وقتی همه ملائکه مأمور به سجده می شوند امر شامل مادون آنها هم شده ابلیس را در بر می گیرد. نظر به اینکه آیا متصل، یا منقطع بودن استثناء می تواند درماهیت جن یا ملک بودن ابلیس اثر داشته باشد یا خیر از سوی مفسران مباحث متعددی مطرح گشت. در این پژوهش تلاش گشت تا به دو دیدگاه صاحب تفسیر تبیان و تسنیم اشاره گردد. یافته های تحقیق برآن است که تبیان، ابلیس را از جنس ملک دانسته و تسنیم آن را از جنس جن می شمارد اما از منظر این پژوهش هرچند براساس نصّ قرآن کریم ابلیس از جنس جن شمرده می شود لیکن با توجه به اباء و استکباری که ورزید جزء کافران قرارگرفت نه آنکه از آغاز جزء کافران بوده باشد. این پژوهش تلاش نموده تا به روش تحلیلی، انتقادی این دو دیدگاه را ارزیابی نماید و معتقد است هر کدام از این دو دیدگاه می تواند از جهتی درست و لیکن کامل نباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative exegetical study of not prostrating Iblis with the focus on verse 34 of Surah Al-Baqarah in Tasnim and Tabiyan interpretations.

نویسندگان [English]

  • hossein moghadas 1
  • Hasan Ali noruzi 2

1 Assistant Professor of Jurisprudence and Principles of the Holy Quran University of Sciences.

2 Nowrozi, assistant professor of Qur'anic interpretation and sciences, University of Sciences and Sciences of the Holy Qur'an

چکیده [English]

What can be inferred from the appearances of the Holy Qur'an and the narrations, all the angels obeyed this divine order and immediately prostrated in front of their mosque, but Iblis violated this order and is considered among the disbelievers. Now, according to the exception that is observed in this divine matter, was Iblis from the beginning among the angels, he was commanded to prostrate and violated, and therefore the exception is considered continuous, or is this exception discontinuous and includes Iblis? can't However, when all the angels are commanded to prostrate, the matter is included among them, including Iblis.The findings of the research are that Tabiyan considers Iblis to be of the genus Malik and Tasnim considers it to be of the genus of jinn, but from the perspective of this research, although based on the text of the Holy Qur'an, Iblis is considered to be of the genus of jinn, but considering the arrogance and arrogance that he displayed He became a disbeliever, not that he was one of the disbelievers from the beginning. This research has tried to critically evaluate these two points of view and believes that each of these two points of view can be correct but not complete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angels "
  • " Iblis "
  • " Prostrated "
  • " gen "
  • " exception