نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم قرآنی شیراز، ایران

1022034/sshq.2023.392690.1296

چکیده

سیاق از مهم‌ترین قرینه‌هایی است که در فهم مراد و مدلول آیات قرآن کریم مؤثر است. در حقیقت سیاق استمداد از خود آیات قرآن کریم در فهم مراد کلام الهی است. از جمله فواید سیاق، پی ‌بردن به اغراض و مقاصد جملات انشایی و خبری آیات قرآن است. یکی از اقسام انشای طلبی، صیغه‌ی امر است که در کتاب‌های بلاغت به تفصیل درباره اغراض آن سخن به میان آمده است. علمای بلاغت سیاق را از میان قرائن کلام، به عنوان مهم‌ترین راه تشخیص اغراض اصلی و ثانوی جملات امری قرآن، معرفی کرده‌اند، اما خود کمتر در کتاب‌های بلاغت به نقش سیاق و شیوه‌ی دلالت آن پرداخته‌اند؛ به همین دلیل، هدف از این پژوهش، تبیین نقش سیاق در اغراض جملات امری با روش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر سیاق جملات در فهم اغراض آیات امر از فراوانی بیشتری برخوردار است و پس از آن، نقش سیاق آیات در مقام دوم قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که نقش سیاق الفاظ، بسیار اندک است و درباره‌ی نقش سیاق سوره‌ها نیز مورد قابل ذکری یافت نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of context in the purposes of the matter in the first 15 parts of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemi
  • zeinab roostaee

Faculty of Quranic Sciences

چکیده [English]

The context is one of the most important features that is effective in understanding the true meaning of the verses of the Holy Quran. In fact, it can be said that the context refers to the verses of the Holy Quran comprehending the meaning of the divine word.Using the role of context in the past and today is a common and universal thing, and commentators have paid a lot of attention to this correlation. One of the benefits of the context is understanding the purposes and determinations of the news and essay sentences in the Holy Quran.One of the most important branches of essay writing is the imperative form. The discussion of the purpose of sentences is one of the significant topics of the science of semantics, and it has been discussed in detail in rhetoric books.Rhetoric scholars have introduced context as the most important way to identify the main and secondary purposes of the imperative sentences of the Qur'an, but they have rarely dealt with the role of context and the way it is signified in rhetoric books. For this reason, the purpose of this research is to explain the role of context in the purposes of imperative sentences with a descriptive-analytical method.The results of the research specify that the effect of the context of the sentences in understanding the purposes of the verses is more frequent, and after that, the role of the context of the verses is in the second place with a small difference; Meanwhile,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: context of sentences
  • context of verses
  • imperative forms
  • non-main purposes