نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه

1022034/sshq.2023.394450.1298

چکیده

بررسی گفتمان و راهبردهای آن یکی از گرایش‌های نوین در زبان شناسی معاصر است و مقصود از راهبرد گفتمان، روش خاصی است که گفتمان با در نظر گرفتن قراین و سیاق، به عنوان راهی برای رسیدن به هدف و کارکردهای خود در نظر می‌گیرد. در زبان-شناسی معاصر راهبردهای گفتمانی متعددی را برشمرده‌اند که از جمله راهبردهای همبستگی، دستوری، اقناعی و کنایه‌ای را می-توان نام برد. یکی از اصول مهم سودمندی گفتمان، ادبیات گفت و گو است که قرآن کریم بدان سفارش نموده است. پیروی کلام از آداب و به کارگیری قول لیّن زمینه اثرگذاری کلام را در مخاطب دوچندان می‌کند و گوینده(مرسِل) با به کارگیری ساخت زبانی مناسب حس همبستگی را به مخاطب(مرسل إلیه) انتقال می‌دهد. لذا به این نوع گفت و گویی که در آن گوینده در راستای اثر گذاری بر مخاطب محبت خود را ابراز می‌کند راهبرد همبستگی گفتمان اطلاق می‌شود. قرآن کریم این نوع گفتمان را به عنوان استراتژی مؤثر در دعوت به راه حق به کار برده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در تلاش است به واکاوی ساختار زبانی این استراتژی و به کشف و برجسته سازی ابزارهای زبانی که منجر به این نوع گفتمان می‌شود بپردازد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که ساخت‌های زبانی برجسته سازی، حسن اسناد، واژه‌گزینی در قالب عنوان خطاب، کاربست خود انکاری و خود سرزنشی و ساختار تصغیر، از مهمترین مؤلفه‌های تشکیل گفتمان همبستگی در قرآن کریم می‌باشد و این نوع گفتمان در اغلب موارد در زمینه ترغیب و دعوت به سوی خداوند به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Linguistic structure of discourse coherence strategy in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Bahman Hadilo

assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and knowledge

چکیده [English]

Investigating discourse and its strategies is one of the new trends in contemporary linguistics, and the meaning of discourse strategy is a special method that discourse considers as a way to achieve its goals and functions, taking into account clues and context. . In contemporary linguistics, many discourse strategies have been listed, which include correlational, grammatical, persuasive, and ironic strategies. One of the important principles of the usefulness of discourse is dialogue literature, which is ordered by theQur'an. Following the manners and using Lin's words doubles the effect of the words on the audience and the speaker conveys a sense of solidarity to the audienceby using appropriate language construction. Therefore, this type of conversation in which the speaker expresses his affection in order to influence the audience is called the discourse solidarity strategy. The Holy Quran has used this type of discourse as an effective strategy in calling to the right path. The current research is trying to analyze the linguistic structure of this strategy and to discover and highlight the linguistic tools that lead to this type of discourse with descriptive-analytical method. The result of the research indicates that the linguistic constructions of accentuation, good documentation, word selection in the form of address titles, the use of self-denial and self-blame, and the structure of minimization are among the most important components of the formation of solidarity discourse in the Qur'an. This type of speech is used in most cases in the context of persuasion and invitation to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • discourse
  • solidarity
  • linguistic construction