نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد/ ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ایران.

1022034/sshq.2023.396575.1300

چکیده

معناشناسی واژگان قرآن کریم، از روش‌های نوین پژوهش در قرآن کریم است. بر این اساس دست‌یابی به معنای دقیق و درست واژگان قرآنی، اساس تفسیر است که کمال آن با تحلیل معنای واژگان در سیاق آیات و دستیابی به شبکه معنایی واژگان قرآن صورت می‌پذیرد؛ از سویی دیگر کارکرد اسنادی واژگان قرآنی، نقش به‌سزایی در فهم و تفسیر آیات قرآنی دارد؛ یکی از واژگان پرکاربرد در قرآن کریم، واژه «فتنه» است؛ این واژه با مشتقاتش شصت مرتبه در کارکردهای اسنادی متفاوت در کلام الهی به‌کار رفته است و این تکرار نشان‌دهندۀ اهمیت این واژه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی کارکردهای اسنادی آیات فتنه و چیستی طرحواره های تصوری موجود در آن می پردازد. نتایج این جستار بیانگر آن است که ماده فتنه در کاربردهای قرآنی غالباً در شکل متکلم وحده از فعل ماضی و سپس در قالب دیگر اشتقاقات به‌کار رفته است.و همچنین نشانگر آن است که به ترتیب طرحواره حرکتی بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است و سپس طرحواره ظرف بودگی ، نیرو - قدرتی، تماس و شئ، بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند، اما طرحوارة حمایت و مرکز - حاشیه ،تنها در یک آیه به چشم می خورد.نیزطرحوارة حرکتی بیشتر در موارد هجرت و پیکار با کفار به چشم می خورد که جهت حفظ ایمان،توصیه به حرکت شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study on the semantics of the documental functions of Fitna in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • jalal Amini 1
  • Balasem Mohseni 2
  • Amir Moqaddam Mottaqi 3

1 StudentPhD student of Arabic Language and Literature, Dr. Ali Shariati Faculty of Literature and Humanities. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature. Department of Arabic Language and Literature, Dr. Ali Shariati Faculty of Literature and Humanities. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

3 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Dr.Ali Shariati Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad , Mashhad , Iran.

چکیده [English]

The semantics of the words of the Holy Quran is one of the new research methods in the Holy Quran. Based on this, finding the exact and correct meaning of Quranic words is the basis of interpretation, the perfection of which is achieved by analyzing the meaning of words in the context of the verses and achieving the semantic network of Quranic words; On the other hand, the documentary function of Quranic words plays a significant role in understanding and interpreting Quranic verses; One of the most used words in the Holy Quran is the word "sedition"; This word with its derivatives has been used sixty times in different documentary functions in the divine word and this repetition shows the importance of this word. This article investigates the documental functions of Fitna verses and what are the imaginary schemas in it with a descriptive-analytical method.
The results of this research show that the subject of fitna in Quranic applications is often used in the form of the past participle and then in the form of other derivations. and then the scheme of being a container, force-power, contact and object, have the highest amount of frequency, but the scheme of support and center-periphery can be seen only in one verse. The disbelievers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Qur'an
  • sedition
  • documentary function
  • semantics
  • conceptual schema