نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خمین

2 استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

1022034/sshq.2023.366460.1220

چکیده

تبیین اختلاف واژگانی در آیات متشابه قرآن کریم و مفاهیم هدفمند آن، از جمله مباحث علوم قرآنی است که بسیاری از تفاسیر از بیان نکات ادبی چنین تغییراتی غافل مانده‌اند، اما در برخی از تفاسیر و کتب معتبر حوزه قرآنی بدان اشاره شده است. تحلیل و بررسی صحیح واژگانی این دسته از آیات می‌تواند در رفع شبهه اختلاف و تناقض در آیات قرآنی مثمر ثمر باشد.آیات متشابه از حیث اختلاف در «تذکیر و تأنیث» شامل 8 مورد تشابه «اسمی» است. با توجه به گستردگی شواهد تشابه افعال و اسم‌ها در این حوزه، صرفاً تفاوت آیات متشابه در بحث «تذکیر و تأنیث» اسم‌ها در این جستار بررسی شده است و با تمرکز بر حکمت اختلاف واژگانی این پدیده زبانی، به روش توصیفی- تحلیلی حکمت اختلاف در مذکر یا مؤنث بودن آن اسم را تبیین نموده است. توجه به سیاق آیات، پیوند معنایی میان آیات همجوار در همان سوره، توجه به فهم معنایی قرآن به قرآن در کشف معنای این پدیده زبانی موثر است. اغراضی همچون ایجاز، توسع معنا، اطناب، تفخیم، بیان إفراد و تناسب لفظی از جمله اهداف بلاغی این سبک تفاوت در آیات مشابه لفظی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the cognitive style of masculine and feminine nouns in verbally similar verses and explaining their implicit meanings

نویسندگان [English]

  • Ahmad Omidvar 1
  • masoud eghbali 2
  • zahra hosein zad 3

1 assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and knowledge

2 Assistant Professor of the Department of Qur'anic Interpretation and Sciences. University of Sciences and Education of the Holy Quran

3 Master's degree in Qur'anic interpretation and sciences of the Holy Quran University of Science and Knowledge

چکیده [English]

Explanation of lexical differences in the similar verses of the Holy Quran and its purposeful concepts is one of the topics of Quranic sciences that many commentators have neglected to express the literary points of such changes, but it has been mentioned in some other authentic Quranic commentaries and books. The correct lexical analysis and examination of this group of verses can be fruitful in removing the doubt of differences and contradictions in the Qur'anic verses. "Nominal" and 9 items indicate "current" similarity. Considering the breadth of evidence, only the difference of similar verses in the discussion of "recognition and feminization" of nouns has been investigated in this research, and by focusing on the wisdom of the lexical difference of this linguistic phenomenon, in a descriptive-analytical way, the wisdom of the difference in whether the noun is masculine or feminine. has explained Paying attention to the context of the verses, the semantic connection between adjacent verses in the same surah, paying attention to the understanding of the meaning of the Qur'an to the Qur'an, as well as paying attention to the harmony and verbal compatibility between the verses can be among the things that justify the existence of this kind of difference in the similar verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur'an
  • word similarity
  • stylistics
  • takkir
  • tanith