نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهش

2 استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

1022034/sshq.2023.379323.1257

چکیده

معناشناسی واژگان به عنوان یکی از مقدمات فهم آیات از رویکرد‏های جدید در پژوهش‏های قرآنی به‌ شمار می‌آید. با توجه به اینکه در معناشناسی، بررسی مفهومی یک واژه مرتبط با دیگر واژگان پیرامونی است، این نوشتار حاضر در پی آن است که نخست به بررسی ریشه های مصدری واژه «ظهور» در لغت و کاربردهای آن در قرآن بپردازد. پس از آن، مفاهیم همنشین و جانشین آن، مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت تا با بررسی و تحلیل همنشین‏ ها و جا‏نشین‏ های واژۀ «ظهور» با محوریت مؤلفه‏ های معنایی «ظهور» بدست آید. با مطالعۀ منابع معتبر لغت‌ شناسی «آشکارشدن» اصلی‏ترین مؤلفۀ معنایی ظهور، محسوب می‌شود در حالی‌ که با رویکرد معناشناسانه عالی ‏ترین وجه معنایی این واژه آن جایی است که در قالب اسمی به خداوند نسبت داده شود یا در قالب فعلی به افعال الهی معطوف باشد. لازم به ذکر است نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ‏ای و روش توصیفی_تحلیلی به رشته تحریر درآمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The semantics of the word "emergence" based on the relations of companionship and succession in the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • somayyeh mohammadnia 1
  • tahereh sadat tabatabaei amin 2

1 pazhoohesh

2 assistant of quran university

چکیده [English]

The semantics of words is considered as one of the prerequisites for understanding the verses of the new approaches in Quranic research. Considering that in semantics, the conceptual examination of a word is related to other peripheral words, in this research, the word "emergence" and its derivatives have been examined with the focus on the semantic components of "emergence" on the axis of co-occurrences and substitutes. By studying the sources of general and specialized lexicography, "revealing" is considered the main semantic component of emergence. While with the semantic approach, we find that the highest meaning of this word is when it is attributed to God as a name, or in the current form, it refers to divine actions.
In the meantime, based on the opposition of the names "Al-Zahir" and "Al-Batan", both of which are divine names, the meaning of "revealing hidden truths" is understood. In the lowest meaning of this word, the meaning behind is considered. Also, in all the derivatives of the word "emergence", the concept of revealing is seen along with showing power. In the meantime, the higher levels of the meaning of "emergence" are described based on interpretive narratives to the emergence of the divine order, the universalization of the Islamic religion and the establishment of the truth, which according to the breadth of the meaning of "emergence",

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantics
  • coexistence relations
  • succession relations.word emergence