نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه

2 ندارد

1022034/sshq.2023.405166.1327

چکیده

هر واژه متشکل از تعدادی آواست که دلالت بر معنایی خاص دارند. با توجه به مقام وضع، این آواها متناسب با معانی می باشند که با تحلیل آن ها به عنوان نشانه های مفهومی می توان به مدلول حقیقی واژه دست یافت. این امر را می توان دانش معناشناسی آوایی نامید. در معناشناسی آوایی آواها نشانه های بی مفهوم نیستند بلکه دال هایی برای دست یابی به مراد مخاطب و مفهوم کلام می باشند. این ویژگی در قرآن کریم نیز مورد توجه می باشد و با تحلیل نشانه های آوایی می توان پی به مدلول گزاره ها برد. این امر ممکن است گاهی سبب دست یابی به مدلول حقیقی و گاهی زایش معنایی جدید گردد. فهم این امور از طریق هم خوان ها، نام آواها، اشتقاق و شناخت ساختار شکنی آوایی در قرآن میسر می باشد.این پژوهش با عنوان نشانه شناسی آواها در دستیابی به فهم ساحت های مدلولی واژگان قرآن در پی آن است تا با روش تحلیلی و کتابخانه ای به تبیین روش دست یابی به فهم گزاره های قرآنی از طریق نشانه شناسی آواها پرداخته و روش تفسیر آوایی را به صورت ضابطه مند بیان کند. روشن است که مهمترین دستاورد این پژوهش کشف روشی جدید برای فهم بهتر ساحت های مدلولی، مراد و مقصود واژگان در قرآن می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The semiotics of sounds in achieving the understanding of the semantic fields of the words of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • seyedmasoom hosseini 1
  • sajad shafipoor 2

1 عضوهیات علمی دانشگاه

2 ندارد

چکیده [English]

The semiotics of sounds in achieving the understanding of the semantic fields of the words of the Qur'an
Each word consists of a number of vowels that indicate a specific meaning. According to the situation, these sounds are proportional to the meanings that can be obtained by analyzing them as conceptual signs. This can be called the knowledge of phonetic semantics. In phonetic semantics, sounds are not meaningless signs, but they are signs to reach the meaning of the audience and the meaning of the word. This feature is also considered in the Holy Quran and by analyzing the phonetic signs, you can find out the meaning of the sentences. This may sometimes lead to achieving the true meaning and sometimes giving birth to a new meaning. It is possible to understand these matters through cognates, names of sounds, derivation and recognition of phonetic deconstruction in the Quran. This research, with the title of semiotics of sounds, seeks to understand the semantic fields of the words of the Quran, rather than using analytical and library methods. He explained the method of understanding Quranic statements through the semiotics of sounds and explained the method of phonetic interpretation in a systematic way. It is clear that the most important achievement of this research is the discovery of a new method to better understand the semantic fields, meaning and purpose of words in the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Qur'an"
  • "Sound"
  • "Medalul"
  • "Sahet"
  • "Method of phonetic interpretation"