نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 ____

چکیده

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و معجزه مکتوب دین مبین اسلام به زبان عربی از سبک منحصر به فردی برخوردار است. علوم زبان‌شناختی و از جمله علم بیان از قرون اولیه اسلام تا کنون با تعبیراتی متفاوت همواره در تلاش برای گشودن لایه‌های پنهان این آخرین معجزه جاوید تاریخ بوده و توانسته است به لایه‌هایی از این دریای بیکران معانی غور کند. استعاره به عنوان یکی از ارکان چهار‌گانه علم بیان سهمی اصیل در این وادی بردوش داشته است. در این نوشتار سعی بر این است که دلالت‌های معنایی و مفاهیم آیاتی از قرآن کریم در سوره بقره، را باز نماید که دارای استعاره تصریحیه و دارای مضامین عقلی است لکن در قالب تعابیر حسی بیان شده است. تعیین ژرف‌ساخت (ساختار زیرین) یک عبارت معنادار به وسیلۀ روساخت آن برای دستیابی به معنای اصلی، با تکیه بر قرینه‌های موجود در استعارۀ مصرّحه و با مشخص شدن محذوفات در استعاره‌ها امکان‌پذیر می‌نماید. در این رویکرد تلاش می‌شود در حد میسور با تحلیل منطقی و درست نکته‌ها و ظرائف استعاره، ضمن درک زیبایی شناختی آیات مرتبط، به مفاهیم عمیق، درست، رسا و قابل فهم دست یافت. به این منظور عبارات قرآنی حاوی این آرایۀ بیانی و بلاغی به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. بدین صورت که بعد از گزینش آیه مورد نظر عبارت دارای استعاره مصرحه به صورت تشبیه درآمده و وجوه شباهت ارکان آن به تفصیل بیان و در نهایت منظور و مفهوم برخاسته از عبارت استعاره در حد میسور بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Expression of Rational concepts in the Objective concepts in the Holy Quran - metaphors, examples and semantic and aesthetic implications in Surah Al-Baqarah.

نویسندگان [English]

  • mohammadreza barakaat 1
  • farzaneh Kianinia 2

1 Assistant professor

2 ___

چکیده [English]

The Holy Quran, the last divine book and the written miracle of Islam in Arabic, has a unique style. Linguistic sciences, including the science of speech, from the early centuries of Islam until now, with different interpretations, have always been trying to open the hidden layers of this last immortal miracle of history and have been able to delve into the layers of this infinite sea of ​​meanings.Metaphor, as one of the three pillars of the science of expression, has played an original role in this field. In this article, an attempt is made to reveal the semantic implications and concepts of the verses of the Holy Quran in Surah Al-Baqarah, which have explicit metaphors and intellectual themes, but are expressed in the form of sensory interpretations. Determining the deep structure (underlying structure) of a meaningful phrase is possible by means of its superstructure to achieve the main meaning, relying on the references in the specific metaphor and identifying the omissions in the metaphors. In this approach, one tries to achieve deep, correct, expressive and understandable concepts by logically and correctly analyzing the points and details of the metaphor, while understanding the aesthetics of the related verses.
For this purpose, the Qur'anic phrases containing this expressive and rhetorical array have been analyzed in a descriptive-analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic implication. sensible interpretation
  • explicit metaphor
  • Stylistics of the Holy Qur'an