نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه

1022034/sshq.2023.409214.1341

چکیده

نشانه‌ معناشناسی یکی از رویکردهای جدید در شناسایی و تجزیه و تحلیل متون و نیز در فهم چگونگی تولید و دریافت معنا نقش اساسی دارد. تحلیل گفتمان یکی از ابزارهای تحلیل متون ادبی است که ارتباط بین ساختارهای گفتمان مدار و دیدگاههای اجتماعی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار میدهد. قرآن کریم سرشار از معانی و نشانه‌ها که همواره مسیر را برای به کارگیری رویکرد‌های مختلف تدبر و تحلیل متن را فراهم می‌سازد. مقاله پیش رو با به کارگیری رویکرد «نشانه معناشناسی گفتمان» و روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل سازوکار تولید معنا در فرآیند گفتمانی سوره عبس می‌پردازد. مرکزیت و جهتمندی فرآیند گفتمان سوره عبس بر «چگونگی ارزیابی و برقرارى ارتباط میان شخصیت‌های مختلف انسانها و هشدار به متکبرانی که خدا از هدایت قرآنی بی نیاز می‌دانند» شکل و بنا گرفته است. به طور کلی تحلیل گفتمانی سوره نشان می‌دهد که غالب عناصر سازنده نظام گفتمانی این سوره، از نوع نظام کنشی و نظام عاطفی شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semantic-semantic analysis of the discourse of Surah Abs

نویسنده [English]

  • mansour homirany

مدرس حوزه

چکیده [English]

Semiotics is one of the new approaches in identifying and analyzing texts and also in understanding how to produce and receive meaning. Discourse analysis is one of the tools for analyzing literary texts that examines the relationship between discourse-oriented structures and the social views that govern it. The Holy Qur'an is full of meanings and signs that always provide the way to apply different approaches of reflection and analysis of the text. The following article analyzes the meaning generation mechanism in the discursive process of Surah Abs by applying the "discourse semantic sign" approach and the descriptive-analytical method. The centrality and directionality of the discussion process of Surah Abs is based on "how to evaluate and establish communication between different human personalities and warn the arrogant who consider God to be unnecessary from Quranic guidance". In general, the discursive analysis of the surah shows that the majority of the constituent elements of the discursive system of this surah are of the type of action system and emotional system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sign of semantics
  • discourse
  • discourse system
  • action and emotion
  • Surah Abs