نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

1022034/sshq.2023.403797.1320

چکیده

انسجام متون در حوزه زبانشناسی، مرهون عناصر متعددی است کهبارزترین آن عناصر موسیقایی است . تناسق متن نیز تا حدود زیادی به عنصر سجع وابسته است و سهولت انتقال معانی متن و مانایی آن در ذهن مخاطب، پیوندی معنادار با انسجام آن در سطوح مختلف آوایی، واژگانی، دستوری و معنایی دارد. از طرفی قرآن کریم با بهره‌گیری اعلای خود از عناصر انسجام‌بخش، به معماری عمارت سخن پرداخته و بیشترین شایستگی را برای مطالعه و تحلیل دارد. در این میان سور حوامیم به دلیل حروف مقطعه مشابه، قرابت معنایی مضامین و پیوستگی نزول، مطمح‌نظر در عرصه پژوهش خواهد بود. مقاله حاضر در صدد بررسی آن است که آیا در سورحوامیم با فواتح مشابه، بافت موسیقایی مشخص و مشابهی نیز وجود دارد؟ انسجام آوایی در این سور از حیث کاربست سجع یا همان فاصله، چگونه است؟ در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مشخص شد که در سور حوامیم با مصدّر مشابه و مضامین متناظر، فراوانی استفاده از سجع‌های سه‌گانه دارای درصدی مشابه و متقارن است؛ به‌گونه‌ای که اولا فراوانی استفاده از هر کدام آن سجع‌ها، در هفت سوره، درصدی متقارب است؛ به‌گونه‌ای که سجع مطرف دارای بیشترین بسامد، پس از آن سجع متوازی و سپس سجع متوازن بالاترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. ثانیا نسبت درصد فراوانی انواع این فواصل، در هر کدام از این سور، توازن و توزیعی مشابه دارد؛ بافت آوایی در سور حوامیم به لحاظ کاربست سجع، دارای بافتی همگن بوده موسیقی متن، بویژه استفاده از سجع، به خوبی در خدمت معنا قرار گرفته.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of phonetic coherence in Surahs Havamim, by measuring the homogeneity of the saj types

نویسندگان [English]

  • samad esmi 1
  • Tayebeh babaeian 2

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشجوی دکترای دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده [English]

,lexical, grammatical and semantic levels. On the other hand, the Holy Quran, with its excellent use of unifying elements, talks about the architecture of the building and has the most merit for study and analysis. In the meantime, Sur Hawamim will be interesting in the field of research because of the similar cut letters, the semantic affinity of the themes and the continuity of the descent.This article aims to investigate whether there is a specific and similar musical texture in Surhavamim with similar notes. How is the phonetic coherence in this surah in terms of the use of saja or the same distance? In this article, which was written with a descriptive-analytical method, it was found that in Sur Havamim with the same source and corresponding themes, the frequency of using triple sajjas has a similar and symmetrical percentage; In such a way that, firstly, the frequency of using each of those saj'ahs in the seven surahs is a similar percentage; In such a way that the most frequent saja', followed by the parallel saj' and then the balanced saj' have the highest percentage of frequency.Secondly, the ratio of the percentage of frequency of these intervals in each of these suras has a similar balance and distribution; The phonetic texture in Sur Havamim has a homogenous texture in terms of the use of saj', and the music, especially the use of saj', serves the meaning well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sur Havamim
  • coherence of the text
  • saj'
  • distance