نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی. دانشکده علوم انسانی

2 هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا- همدان

3 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

1022034/sshq.2023.414246.1359

چکیده

امروزه علم معناشناسی از جمله علومی است که در پژوهش‌های قرآنی کاربرد فراوانی دارد. معناشناسی شناختی به‌عنوان شاخه‌ای از علم معناشناسی است که ارتباط بین صورت و معنا را ارتباطی محکم می‌داند که هیچکدام مستقل از دیگری نیست. نظریه تلفیق مفهومی(1993: فوکونیه و ترنر (نیز با این رویکرد مورد توجه بسیاری از زبان‌شناسان شناختی است و در مسائل مختلف زبان‌شناسی توانسته راهگشای بسیاری از ساخت‌های زبانیِ دارایِ معنای مجازی و بیان کننده معنای دقیق و جامعی -از آنها باشد. موضوع حالات صالحان و گنهکاران از جمله موضوعات قرآنی است که با تعابیر مختلفی بدان پرداخته شده است. برای درک وفهم دقیق این موضوع، نظریه تلفیق مفهومی ابزاری دقیق و رهگشاست. تلفیق‌های ساخته شده از لحاظ ساختار به دو نوع تلفیق‌ ساده و چندگانه و از لحاظ شبکه یک‌پارچه‌سازی به چهار نوع؛ تلفیق‌های بسیط، آینه‌ای، تک‌منظر و دومنظر تقسیم می‌شوند که در این پژوهش توصیفی – تحلیلی، ابتدا ساختار آنها بررسی و سپس از لحاظ شبکه‌ای نوع هر کدام تعیین شده است. نتیجه حاکی از این است که اغلب نمونه‌های قرآنی در این پژوهش دارای ساختاری ساده هستند. از نظر شبکه‌های یکپارچه‌سازی نیز تعداد تلفیق‌های دومنظر بیشتر از مابقی است و این خود دالّ بر تازگی و میزان پیچیدگی در نمونه‌های بررسی شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The semantics of the verses of The afterlife states of righteous people and sinners in the first half of the Quran based on the theory of conceptual integration

نویسندگان [English]

  • hossein bayat 1
  • morteza ghaemi 2
  • ali zeighami 3

1 Department of Arabic Language and Literature. Faculty of Humanities,

2 The academic staff of the Department of Arabic Language and Literature, Bu-ali Sina University, Hamedan

3 Department of Arabic Language and Literature, Semnan University

چکیده [English]

Today, the science of semantics is one of the sciences that is widely used in Quranic research. Cognitive semantics is a branch of semantic science that considers the relationship between form and meaning to be a strong relationship that neither is independent of the other. The theory of conceptual integration (1993: Fauconie and Turner) is also of interest to many cognitive linguists with this approach, and in various linguistic issues, it has been able to open the way for many linguistic constructions that have figurative meaning and express the precise and comprehensive meaning of Let them be. The topic of resurrection is one of the Quranic topics that have been discussed with different interpretations. To understand and understand this topic accurately, the theory of conceptual fusion is an accurate and guiding tool. The fusions made in terms of structure are divided into two types of simple and multiple fusions. And in terms of the unification network, they are divided into four types: simple, mirror, single-view and two-view combinations. The result of the research indicates that most of the Qur'anic examples in this research have a simple structure. In terms of integration networks, the number of two-way integrations is more than the rest, and this indicates the greatest creativity and level of complexity in the examined examples

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • conceptual integration
  • Quran
  • resurrection