نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم - دانشکده اصفهان

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده اصفهان

1022034/sshq.2023.386975.1280

چکیده

"سوره انسان" یکی از سوره‌هایی هست که مباحث مختلف ادبی در آن استعمال گردیده و شایسته بررسی از منظر ساختار هندسی ادبی است. نظریه "ساختارشناسی هندسی سوره‏های قرآن" در سال‏های اخیر موردتوجه قرآن‏پژوهان قرار گرفته است. ایشان از منظر جدیدی نگریسته و اعلام نمودند که هر سوره دارای یک جامعیت واحد است که در انسجام آیات نقش دارد و در پرتو قرآن می‌توان به مقاصد و جزئیات سوره دست‌یافت. "اعجاز بیانی" از جمله فواید وحدت موضوعی است. هر سوره دارای هندسه‌های مختلفی است و این هندسه‌ها بیش از یک موضوع را در خود جا داده‌اند. "ساختار هندسی ادبی قرآن" دستیابی به تفسیری جامع و هدفمند باتکیه‌بر علوم ادبی است. در این روش، قرآن کریم متنی ادبی، تلقی می‌گردد و مفسر می‌کوشد با بررسی و تحلیل ادبی با رویکردی کل‌نگر، درک کامل و جامع به دست آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی، با بهره‌گیری از علوم ادبی مانند: واژه‌‌شناسی، نحوی و بلاغی، و بهره‌مندی از تفاسیر ادبی به‌ویژه تفسیر المیزان، به بررسی ساختار هندسه ادبی سوره انسان (آیات 1 تا 10) می‌پردازد، و درصدد کشف غرض اصلی، معانی پنهانی، انسجام و نظم درونی بوده که از طریق رویکرد کل‌نگر و ساختارشناسی قابل کشف است. نتیجه آنکه، موضوع کلی و بدنه اصلی سوره انسان، «ماهیت انسان شاکر و کافر» را نشان می‌دهد که در برابر هدایت الهی، با اختیار خود، "راه" «سعادت» و «شقاوت» را انتخاب می‌نماید. اجزاء سوره در سرتاسر آیات، پیرامون ویژگی‌ها و بیان عاقبت این دو گروه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the structure of the literary geometry of Surah Al-Insan (verses 1 to 10) with a special look at the interpretation of al-Mizan

نویسندگان [English]

  • zahra khalilian 1
  • reza saadat nia 2

1 Danish science and knowledge of the Holy Quran - Isfahan, Denmark

2 University of Sciences and Education of the Holy Qur'an - Faculty of Isfahan

چکیده [English]

"Surah Ansan" is one of the surahs in which there are literary topics and it deserves to be examined from the point of view of literary geometric structure. The theory of "geometrical structure of Quranic surahs" has been noticed by Quran scholars in recent years. They announced that each surah has a single comprehensiveness that plays a role in the coherence of the verses and the objectives and details of the surah can be achieved. "Miracle of expression" is one of its benefits. Each surah has different geometries and has more than one topic. "Qur'an Literary Geometric Structure" is to achieve a comprehensive and purposeful interpretation based on literary sciences. In this way, the Qur'an is a literary text, and the commentator obtains a comprehensive understanding through literary analysis and a holistic approach. The current research with a descriptive-analytical approach, using literary sciences such as: lexicology, syntax and rhetoric, and benefiting from literary interpretations, especially Tafsir al-Mizan, examines the structure of literary geometry of Surah Al-Insan (verses 1 to 10), and tries to discover the main purpose. , hidden meanings, coherence and internal order that can be discovered through a holistic approach and structuralism. As a result, the main body of Surah Al-Insan shows the "nature of ungrateful and disbelieving man" who chooses "the path" of "happiness" and "shame" against God's guidance. The parts of the surah deal with the characteristics and expression of the fate of these two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Surah Insan"
  • "Literary Geometry"
  • "Geometric Structure"
  • "Literary Sciences"
  • "Allameh Tabatabai"