نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1022034/sshq.2024.422848.1389

چکیده

رولان بارت نظریه‌پرداز معاصر فرانسوی دیدگاهی دقیق و جامع نسبت به نشانه‌شناسی و ساختارگرایی دارد که با تکیه بر رویکرد وی امکان ارائه تحلیلی متقن از لایه‌های زیرین یک متن فراهم می‌شود. در نظریه وی نوشتار براساس پنج اصل هرمنوتیک یا معمایی، پروآیرتیک یا کنشی، معنابنی یا دالی، نمادین و فرهنگی و ارجاعی بررسی می‌شود. با عنایت به اینکه داستان حضرت یوسف (ع) یکی از قصه‌های اندرزمحور قرآن است؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، این داستان را براساس الگوی پنج‌گانه بارت بررسی نموده و به کشف و استخراج رمزگان موجود در این سوره پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن است که رمزگان پنج‌گانه بارت در محتوای کلی داستان مصداق کامل دارد. رمزگان هرمونتیکی و معمایی نقش بسزایی در بازنمایی زوایای مبهم و رهنمون کردن مخاطب به حل چیستان‌های موجود داشته و در اغلب موارد بلافاصله رمزگشایی می‌شود. رمزگان کنشی پی‌رفت‌های مرتبی دارد و اولین کنش از جانب شخصیت محوری داستان شکل می‌گیرد که بین آن با کنش‌های دیگر و به ویژه کنش پایانی پیوند مستحکمی برقرار است و این نکته جالب توجه در داستان است. رمزگان معنابنی یا دالی معنی ضمنی مربوط به شخصیت یوسف و مکان روایت را در بردارد. رمزگان نمادین برای نمایش تقابل‌های موجود و متضاد بین شخصیت یوسف و دیگر شخصیت‌های فرعی روایت کارساز بوده و رمزگان فرهنگی برای تبیین و تعلیم اهمیت فرهنگ پاکدامنی، یکتا پرستی و رسیدن بشر از ذلت به اوج عزت به اذن الهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the story of Prophet Yusuf in the Holy Quran based on Roland Barthes' theory of five codes.

نویسندگان [English]

  • mahin hajizadeh 1
  • abdolahad gheibi 2
  • ghader ahmadi 3

1 azarbaijan shahid madani university

2 azarbaijan shahid madani univesity

3 azarbaijan shahid madni university

چکیده [English]

Roland Barthes, has a precise and comprehensive view of semiotics and structuralism, and based on his approach, it is possible to provide a solid analysis of the underlying layers of a text. In his theory, writing is analyzed based on five principles of hermeneutic or enigmatic, protreptic or active, meaningful or Dali, symbolic and cultural and referential. Given that the story of Hazrat Yusuf (AS) is one of the stories of the Qur'an, given that the story of Hazrat Yusuf (AS) is one of the stories of the Qur'an. The results of the research show that Barth's five codes have a perfect example in the general content of the story. Hermonetic and enigmatic codes play a significant role in representing ambiguous angles and guiding the audience to solve existing problems and in most cases, they are immediately deciphered. Action ciphers have regular progress and the first act is formed by the central character of the story, which has a strong connection with other acts, especially the final act and this is the interesting point in the story. Meaningful codes or Dali contain the implicit meaning related to the character of Yusuf and the place of the narration. Symbolic codes are effective for showing the existing and conflicting confrontations between Yusuf's character and other secondary characters of the narrative, and cultural codes are used to explain and teach the importance of chastity culture, monotheism, and the rise of human beings from humiliation to the height of dignity by God's permission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structuralism
  • Roland Barthes
  • Five codes
  • Surah Yusuf