نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

1022034/sshq.2024.423728.1392

چکیده

یکی از مهم ترین جنبه های اعجاز قرآن کریم، اعجاز ادبی آن است که این امر موجب شده که قرآن کریم از دیرباز مورد توجه ادیبان و پژوهشگران ادبی و زبانی قرار گیرد. با رشد و گسترش مباحث زبان شناسی در حوزه های تئوری و کاربردی، دانشمندان و ادیبان اسلامی به ارزشهای این دانش پی برده و قوانین و شیوه های آن را با دقت مورد بررسی قرار داده و در پی اجرای آن در قرآن کریم به عنوان بلیغ ترین کلام برآمده‌اند. در راستای این هدف، در این نوشتار به تحلیـل سبک شناسانة آیات سکینه در قرآن کریم پرداخته شده است. این پژوهش برآن است تا با شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از معیارهای سبک‌شناسی جدید در «سطح آوایی » آواهای سبک‌ساز و چگونگی انسجام اصوات «آیات سکینه» را بررسی نموده و کارکرد آواهای مجهور و مهموس در را با توجه به معانی مورد نظر تبیین و بسامد هر یک از آنها را در افاده معنا نشان دهد. نتایج گویای آن است که آواهای مجهور و مهموس با بیشترین بسامد، موسیقی درونی و تصویرسازی را تقویت نموده و معانی مورد نظر را به خوبی بازتاب داده‌اند. از این رو، در جایی که کلام نیازمند قاطعیت و صلابت است، حضور آواهای مجهور و در جایی که کلام نرمی و انعطاف سخن را ایجاب نموده، حضور آواهای مهموس به خوبی نمایان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phonetic stylistics of Ayat al-Sakinah in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • javad ranjbar 1
  • Bentolhoda Ashoori 2

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature department of Payam Noor University, Tehran,

2 ; Master's degree in Arabic language and literature, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most important aspects of the miraculous nature of the Holy Quran is its literary miracle. This has led to the Quran receiving attention from scholars, literary researchers, and linguists for centuries. With the growth and expansion of linguistics in both theoretical and applied fields, Islamic scholars and literary experts have recognized the value of this knowledge. They have carefully examined its rules and methods and are working to implement it in the Quran as the most eloquent discourse. In pursuit of this goal, this study analyzes the stylistic features of the verses of "Ayat al-Sakinah" in the Holy Quran. This research aims to examine the sounds and how they contribute to the coherence of the "Ayat al-Sakinah" using a descriptive-analytical method and new stylistic criteria on the phonetic level. It clarifies the functions of voiced and voiceless sounds in relation to the intended meanings and illustrates the frequency of each of them in conveying meaning. The results indicate that voiced and voiceless sounds with the highest frequency enhance internal musicality and imagery and effectively reflect the intended meanings. Consequently, where speech requires decisiveness and firmness, the presence of voiced sounds is notable, while in contexts that demand softness and flexibility, the presence of voiceless sounds is evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Ayat al-Sakinah
  • stylistics
  • phonetic level